Ausztria menyasszonyok


Keresztelés, lakodalom és temetés. Weissenhofer Róberttől Keresztelés, lakodalom és temetés. Weissenhofer Róberttől Ehhez a három legfontosabb családi eseményhez számos sajátságos, gyakran ősrégi szokás és hiedelem fűződik, melyek az osztrák nép jellemét híven tükröztetik vissza. Míg az évi szokások a nyilvános, nevezetesen pedig a gazdasági életben mutatták be őt, most egyenesen a családba lépünk s annak örömeivel és bajaival ismerkedünk meg.

Különös tisztesség egy keresztszülőre, ha annyi keresztgyermeke van, hogy egyszer majd azok vihetik ki a sírjához. Ausztria menyasszonyok megszületik a gyermek, az apa felveszi legszebb ruháját s keresztelőre hívja a komákat. Régebben soha sem ment ezüst vagy csontfejű nádbotja nélkűl hivogatni. Örömében ezt dobta be először az ajtón a koma házába, mielőtt maga belépett volna; aztán megint fölvette s ugyanezt, ha fiú apjává lett, háromszor ismételte, ikreknél többször, sőt sokszor.

Ez azonban néha tréfából is történt ott, hol nem volt sarjadék várható. A komák nagy becsülettel fogadják az apát, megkinálják a komaitallal, s ily alkalommal szokásos rántottát sütnek számára.

A keresztapai ajándékhoz nem szabad nyúlni, mert minden későbbi flört flört elavult rejtély az teszi az alapját.

A keresztelőt vagy paszitát majd mindenhol a kisded szülőinek házában tartják, s arra a keresztszüléken kivűl meghívják a szomszédokat és rokonokat is, nem ritkán a papot meg a tanítót is ezt azelőtt mind egyházfit. A keresztkomáknak a gyermekágyas és kisded irányában többféle kötelességük van.

Különösen megemlítendő a komatál. Az első, vagy második év folytán a gyermeknek ruhát ajándékoznak a keresztszülők, mely többnyire egy kis felsőruhából, ingecskéből és fejkötőcskéből áll.

Az ing többnyire oly nagyra van szabva, hogy mindjárt nem viselhető, hanem rendesen már eleitől fogva a lakodalomra szánják. Ha a keresztgyerek a felruházás előtt hal meg, az összes temetési költség a keresztszüléket illeti.

Ezen és egyéb áldozatokért és kötelezettségekért, nevezetesen azért az élet különféle körülményei közt tanúsítanak, minden alkalommal különös kitüntetésben részesítik őket. Ha a keresztfiú megházasodik, vagy pappá lesz, vagy meghal, a lakomán vagy toron asztalfőn ülnek a keresztszülék.

  • Tulajdonságok A megrendelés belül ki kell küldeni nappal a fizetés után törlődik.
  • Kínai helyszíni találkozón franciaország

A komák kendezik egymást. A ki komája háza előtt elmegy, megemeli a kalapját. Az újszülött gyermeket különféle veszedelmek fenyegetik.

Félelmesek különösen az olyan emberek, a kiknek a szemöldökük össze van nőve az orruk felett. Greil Alajostól Ha a gyerek meg van keresztelve, kevésbé van kitéve rossz hatásoknak. Három, sőt kilencz napig sem mossák meg fürdéskor a fejecskéjét, hogy le ne menjen a szent olaj; csak az említett napok egyikén, vagy másikán fürösztik azt le. A megkeresztelt kisdedek különös felsőbb oltalom alatt vannak.

társkereső egyetlen nő dakar

Gyakran mosolyognak álmukban, mert az angyalok játszanak velük. Mindenféle vélekedések vannak a gyerekágyasra nézve is.

Ha varr, megvakúl a gyermek; ha ausztria menyasszonyok, kötelet fon annak a nyakára. Más egyéb elővigyázati szabályokra is ügyelnie kell. További fontos esemény a serdülő gyermek életében a bérmálkozás. Az ezen alkalomra választott bérmaszülők rendszerint imádságos könyvet vagy ausztria menyasszonyok ajándékoznak gazdagabbak arany vagy ezüst órát s más effélét, többször egyes ruhadarabot vagy egész öltőt is. Polgári körökben ezüst evőkészletet szeretnek adni.

Némely vidékre jellemző, hogy majdnem kirekesztőleg nőteleneket választanak bérmaszülőkűl. A bérmagyerekek a kapott ajándékokért bérmaatyjuknak, ha megházasodik, egy kis kiházasítási ajándékot adnak, rendesen fínom metszett borosüveget s ugyanily ivópoharakat; a lakodalmon különös kitűntetésben részesűlnek.

24. Ausztria / Austria

E szakasz végén még hadd említsük meg röviden az osztrák népnek a különös tehetségű vagy szerencséjű gyerekek felől való hitét. A nagyon eszesek nem maradnak meg. Felette gazdag, vonásaiban nagyon változatos kép tárúl elénk a lakodalmi szokásokban. Nemcsak nagyobb vidékek, hanem egyes helységek is e részben sokszor nevezetes jellemző különbségeket s néha oly sajátszerűségeket mutatnak, melyek kétségkivűl réges-régi, ha nem még pogány időből származnak.

oldal szerelmeseinek ülések

Ime fővonásaikban. Az ilyen majd mindig feleséges ember és közbenjárón szerepében különböző nevet visel. Greil Alajostól Ha minden rendben van, mindenek előtt a menyegző napját határozzák meg, mely rendszerint kedd, továbbá a házat, melyben a lakodalmat tartják a vőlegény vagy menyasszony szülei házát, vagy pedig valamely kocsmáta vendégek számát s több effélét.

11 Best Ausztria / Austria ideas | esküvői fotózás, menyasszony, vőlegények

A régi német menyasszonyvétel nyomai. A Morva-mezőn régebben keszkendőt vagy czipőt küldött a jövendőbelijének. Az első hirdetéstől fogva a vőlegény egy nagy bokrétát visel a kalapján.

Hirdetés ideje alatt vőlegény és menyasszony ne igen láttassák magukat együtt nyilvánosan s ne tánczoljnak egymással. Ha valamely legény tánczolni akar a menyasszonynyal, a vőlegénytől kell rá engedelmet kérnie. Minthogy a vőlegény immár kiválik a legények társaságából, pajtásainak búcsúpoharat kell fizetnie, a mi borból, sörből és kenyérből áll. Fontos ügy a lakodalomra-hivogatás.

találkozó fekete nő franciaországban

Közönségesen a vőlegény és menyasszony mindegyik maga hívja meg a maga rokonságabelieket. De gyakran a kérő kiséri őket, sőt néhol a felső-ausztriai határ felé ez többnyire maga megy hivogatni. A hivagatók kalapja és botja bokrétával és szalagokkal van czifrázva. Meghivójuk valami hosszabb mondóka, melynek helylyel-közzel még igazi régies bélyege van.

Ott, a hol a lakodalmat a kocsmában tartják, a vendégeknek a lakomáért rájok esendő összeget rendszerint a magukéból kell fizetniök, csak a társkereső síelés rokonokért, vagy egyik másik kiváló vendégért áll helyt a vőlegény. Azért ily esetben nem igen vesznek részt egész családok, hanem többnyire csak egy megy el a lakodalomra, kivéve, ha a közeli rokonság máskép kivánja.

Egész sajátságos szokással találkozunk a Wechsel-vidéken, ausztria menyasszonyok annak rendi szerint a menyasszonyt is úgy hívják meg, még pedig felette különös módon. A vőlegény és vőfély ugyanis reggel két, legfeljebb három órakor ünnepi öltözetben bérbeadó know menyasszony házába mennek, a ki ébren legyen ám, de azért mindjárt ne találtassa meg magát. A kérőn és a már említett násznagyokon vagy tanúkon kivűl a jegyeseknek szüleikkel ülés nő riga még más személyek után is kell látniok, a kiknek lakodalomkor tisztes hivatal jut; ezek a vőfély és a nyoszolyóleány.

A lakomát rendesen táncz követi. Retz tájékán a menyasszonyi koszorút elárverezik; a legtöbbet igérő természetesen a vőlegény, a kinek ez alkalommal mindenféle tréfabolondság közt rőzsekoszorút tesznek a fejére.

A vendégeket fánkkal tartják jól.

single apartman kleve

A lakodalmakat Alsó-Ausztriában többnyire a menyasszony vagy keresek női blainville vőlegény házában ausztria menyasszonyok, csak a Bécsi-erdőn túli kerületben, különösen a hegységben, a kocsmában is.

Itt a lakodalmi szokások is általában a legegyszerűbbek. A vőlegény megvendégeli a lakodalom napján a maga, a ausztria menyasszonyok is a maga vendégeit, mind a ketten a szülői házban, reggelivel, mely sokszor ebédnek is beválik, s melyből különösen a tormás marhahúsnak nem szabad hiányoznia.

A kocsmában találkozik a két lakodalmas nép, muzsikásoktól kisérve, s ott osztja ki a nyoszolyó a bokrétákat és koszorúkat. Zwettl környékén viselhet ugyan az ilyen menyasszony koszorút, de rozmaring nélkűl. Ha minden előkészület megvan, rendbe verődik a menet s muzsika után megindúl a templomba. Alsó-Ausztria ausztria menyasszonyok vidékein az a szokás, hogy esketőre a vőlegény a vendégeivel érte megy a menyasszonyért ennek szülői házához.

Keresztelés, lakodalom és temetés. Weissenhofer Róberttől

Ott aztán sokféle akadályon és nehézségen kell előbb erőt venni. Wechsel tájékán a vőlegény csukva találja a menyasszonyi házat. Néhol a vőfélynek kell a becsukott házba valahogy bejutnia. Ha ausztria menyasszonyok sikerűlt neki és megtalálta az elbújt menyasszonyt, ettől egy piros szalaggal diszített boros ausztria menyasszonyok és ivópoharat kap, melyekkel a pitvarajtóba megy, hogy a vőlegénynek és vendégeinek jelt adjon, hogy megtalálta a keresettet. Steinfelden a vőlegény, hogy beereszszék, egy tréfás honlevelet mutat elő.

Ha belépett a házba, nem a menyasszony köszönti mindjárt, hanem előbb még az ál-menyasszony játszsza a szerepét. Christophen körűl a menyasszony a köszöntés után egy-egy piros keszkenőt ajándékoz a vőlegénynek és a vőfélynek.

Ha a közös falatozásnak kávé és bor vége és minden el van készűlve, utoljára még egy megható jelenet következik.