Egyetlen táncoktatás amberg


Amerikai Magyar Népszava, Bura Károly, a film prí­mása, valósággal belemuzsikálta magát a közönség szivébe úgy, hogy mikor az elmúlt hetekben sor került a newarki Midnight Show előadásokra, mindkét este nagyszámban távozott a közön­ség a pénztártól — jegy nélkül.

A Little Theatre igazgatósága számos levelet kapott, hogy a fil­met a rendes műsor keretében játsza. A newarki és a környék­beli magyarság számos levelet irt J. Whitneynek, a magyar film tulajdonosának, aki végre eleget tesz a megújuló kérések­nek és igy a newarki Little Theatre egy teljes hétig műsorán tartja a nagysikerű magyar film­operettet.

November től, csü­törtöktől november ig, csütör­tökig, tehát egy teljes hétig lesz a film műsoron és pedig egy má-Vend-magyarok igaz barátja: Telefon: Market JOHN L.

Ö3 — löth Ave. Rendelő órák: 1—3. Nagy érdeklődés nyilvánult meg ugyanis egy másik nagysi­kerű filmoperett iránt, amelyet szintén J. Whitney mutatott be New Yorkban elementáris si­kerrel.

Majd a Newarki Egyesült Munkás Daltestület, Erdődy Ferenc ta­nárjuk dirigálása mellett, három ma­gyar dalt énekelt, nagyszerű össz­hangban. Nyáray Károly rádiótenorista, EnJrődy tanár zongorakisérete mellett énekelt.

Előadott énekszámait zugó taps honorálta.

Látták: Átírás 1 buod. A berlini Magyar Egyesület november óta is igen aktívan működött, elsősorban a vezetőség végzett fáradságos munkát, bár a tagságból a visszajelzés, a találkozókon való részvétel csökkenő tendenciát mutatott november 6. Ezen szorosabb együttműködésben, közös porgramok szervezésében állapodtunk meg. Utána műsoros Törzsasztal: beszélgetés a Berlini Híradó 20 éves jubileuma jegyében január 8.

Szép, meleg sikere volt a Hillsidei Magyar Munkás Vegyes Da­lárdának, kik nagyszerű tanárjuk, Kür­­thy Sándor dirigálása mellett nagy si­kert értek el.

A hangverseny slágerje Pásztor Etus a brilliáns énekmüvésznő volt, kit Er­dődy Ferenc tanár kisért zongorán.

Elő­adott énekszámait többször meg kellett ismételnie. Az est sikerének pálmája a bájos Etust illeti meg. Zory Péter hegedűn a Ziegeinerweiser-ből játszott, a tőle megszokott művészettel. Az eli­­zabethi Magyar Munkás Dalárda elő­adott énekszámaival, melyet Kürthy Sándor tanárjuk vezényelt, öregbítet­ték eddig elért sikereiket. Ezután is­mét Pásztor Etus, Nyáray Károly és a Dalárdák énekeltek, előadott dalaikkal nagy sikert értek el.

A rendezőség nagyszerű munkát végzett, dicséretet érdemelnek, úgyszintén Peresztszeghy László, ki a művészi program összeál­lítója volt. A közönség meg kapta pén­zének ellenértékét, mindannyian egy feledhetetlen est emlékével távoztak.

Az előadás gördülékeny, egyetlen táncoktatás amberg szereplők kifogástala­nul játszottak. Milossy Ferenc nemcsak mint rendező, de mint szereplő is di­cséretet érdemel.

Irvington, N. Joseph s ,Church-ben Maplewood. Köszönöm Rév. Gabriel Seins tisztelendő ur­nák, aki a gyászmisét celebrálta és a gyászszertartást vegezte, a St. Hala­­telt szivvel köszönöm a newarki H-ik Magyar Bs. Egylet, Chas.

egyetlen táncoktatás amberg ez még mindig egy társkereső oldalon

Em, a Habiing családnak, Papi? Klechitz es neje, Mr. McCabe és az összes ismerősöknek a küldött remek koszorúkért. Köszönetét mondok az összes barátoknak és ismerősöknek, akik nagy bána­tomban osztoztak, azzal a kéréssel, hogy tartsák meg boldogult férjemet emlékezetükben. Kendik Mihály karnagyuk dirigálása mellett előadott dalaikat meg kellett ujrázniok. A program többi száma is jó volt és ha leszögezzük, hogy a tánczene is jó volt, akkor egy magyar estély sikeréről szá­molhatunk be.

Kiss Kál­mán 61 évvel ezelőtt Oszlopon, Vesz­­prémmegyében született, ban vándorolt ki Amerikába, 12 évig New­arkon, 20 év óta Maplewood, N. Egy időben alelnöke volt a new­arki Magyar Egyetlen táncoktatás amberg. Egyletnek és a St. Benedek Church-höz tartozó St. Ste­phen Egyletnek és amíg egészsége en­gedte, tevékeny munkás tagja volt a fentnevezett egyleteknek, melyeknek tagjai legnagyobb része Veszprém, Vas és Zalamegyéből kerülnek ki.

Felesége, Bruckner Anna, kivel 32 évig élt min­taházasságban. Hithü katholikus, kuruc magyar ember volt, akit egyenes jelleméért tiszteltek és becsültek. Kiss Kálmán 32 Franklin Ave. Temetése szombaton délelőtt volt 9. Joseph Church-be vitték ko­porsóba zárt tetemét, hol egyetlen táncoktatás amberg gyász­misét celebrált lelkiüdvéért Father Gab­riel Steins és szentelte be koporsóját, mely után megindult a hosszú menet a Union, N.

Orange, N. Ha valaki megérdemelte az ünneplést, az Sáry József, mert ittléte óta tudásával, szorgalmával kivívta ma­gának úgy az amerikai üzleti világban, mint közismert nagy cégének beltagja minőségében az elismerést Sáray Jó­zsefnek mindig az volt a főtörekvése, hogy a magyar névnek szerezzen be­csületet itt az idegenben. Sáry József lelkes magyar ember, kitűnő családapa, kit szerető neje egy negyedszázad alatt 5 fiú gyermekkel ajándékozott meg, akiket gondos nevelésben része­sít és akik amerikai születésük dacára is büszkén vallják magukat magyarok­nak.

Washington Camp Consul Conl­­manderje utján tolmácsolják a közked­velt házaspárnak.

egyetlen táncoktatás amberg sauerland kurier

Ugyanis akkor esküdött örök hűséget bájos arájának, Kress Ir­mának, a newarki magyar kolónia egyik kedvencének. A vőlegény Wittek Gusz­táv és neje fia, a szép menyasszony Kress György közismert népszerű hon­fitársunk és neje egyetlen leánya.

buod.de Tagegyesületi beszámolók

Az esketést Malasics József tiszteletes vé­gezte, ki gyönyörű beszédet intézett a fiatal párhoz. A menyasszony, a maid of honor és a koszorúslányok ruhái finom Ízlésről tettek tanúságot, a csokrok illata be­töltötte a fényben úszó templomot, a melyet a Kress és Wittek családok ba­rátainak sokasága töltött meg. Az egy­házi szertartás után 7 5 terítékű nász­­lakoma volt a templom alatti nagyte­remben, mely a magyar konyha reme­ke volt.

A South llth Street közelében Nt. Malasics József töltötte be, ki egy­másután szólaltatta meg a két öröm­­apát, Szentmiklóssy Bélát, a Wittek­­fiukat, Pfeffer Manó ügyvédet és Bur­chardt Józsefet, lapunk irodavezetőjét, kik szép beszédekben köszöntötték az ifjú párt, akik nászutjukról visszajövet Newarkon fognak lakni. Kérjen árjegyzéket Phone: Biglow S31 — Paprika, mák. Liptói túró.

Here szalámi, tarho­nya, Zwack Unícum és más Im­portált árak raktáron S. Cumberland Philadelphia, Pa. A mai esti program attrakciója és főszáma Szabó Sándor, aki végkimerülésig birkózik Roland Kirchmeyerrel, az oklahomai vadem­berrel.

Burns novellájá­ból, amely a szerző autóbiográfiája és megjelenése idején óriási feltűnést kel­tett. Ma­gyar Ref. Lélekemelővé óhajtjuk ezt tenni november án, va­sárnap délelőtt 10 órakor. A templom­ban ünnepi istentisztelet, amikor a lel­kész alkalmi prédikációt tart.

egyetlen táncoktatás amberg fekete ember, hogy tudja

Ifjúsági, vasárnapi iskolai énekkarok közremű­ködnek alkalmi darabokkal. Erre a ne­vezetes ünnepélyre az egész gyülekezet az egyház szerveivel; úgyszintén az összmagyarság, a helybeli összes egyle­tekkel együtt szeretettel meghivatnak.

Je bent tijdelijk geblokkeerd

Kérve utóbbiakat, hogy a Magyar Ház­ban gyülekezve zászlóik alatt vonulja­nak fel a templomba, egyetlen heinsbergi a hely fel lesz tartva a számukra. Külön meghívót senkinek sem küldünk. Este az iskola­teremben díszvacsora lesz 7 órai kez­dettel.

Да, это верно, что вы должны оставаться здесь, в озере, Но ведь нет никаких причин к тому, чтобы с нами не отправился ваш компаньон. Он, разумеется, может возвратиться, как только сам этого захочет или же как только понадобится. Ведь с тех пор, как умер Мастер, многое изменилось, произошли события, о которых вам следует знать, но о которых вы никогда не узнаете и которых не поймете, если останетесь. Робот не шелохнулся, но полип, буквально в агонии нерешительности, полностью ушел под воду и оставался там в течение нескольких минут.

Itt is program szerint megem­lékezés lesz Washington Györgyről. Er­re az esti ünnepélyre is mindenki meg­­hivatik.

Amerikai Magyar Népszava, 1932. november (33. évfolyam, 306-335. szám)

Az október hónap eléggé mozgalmas volt. Az istentiszteletek vasárnap és köznapokon megtartattak.

Резким, беззвучным скачком город сократился до незначительной части своей нынешней величины. Парк исчез. В мгновение ока словно бы испарилась ограничивающая город стена, составленная из титанических башен. Этот новый город был открыт всем ветрам, и его радиальные дороги простирались к границам объемного изображения, не встречая никакого препятствия. Диаспар.

Ezen kivül a Ref. Halloween Partyt pe­dig az iskolateremben. Ujborra az úri szent vacsora kiosztatott a híveknek. Szentjegyekről Kócs Andrásné gondos­kodott. Kegyes adományok összege ke­vés volt.

November 6-án emlékeztünk meg a reformáció ik évfordulójá­ról. Ekkor kereszteltetett meg Gere Sándor és Bodnár Zsuzsánna egyetlen táncoktatás amberg. Keresztszülők: Kovács Béla és neje Kocsis Juliánná. Megrendítő katasztrófa történt Vajta községben. Ko­vács József egyetlen táncoktatás amberg minap este öszeveszett feleségével, szül.

Dobrovitzki Máriával és azt a nagyfejszével többször fejbesujtóttá. Az asszony ösz­­szeesett és a férj azt hitte, hogy meghalt. Erre elrohant lakásáról és a község határában levő egyik mezei kútba ugrott.

Kovács holttestét a kutban megtalálták, felesége azonban felépült, mert sérülései nem voltak súlyosak. Telefon: LExington Kezdőket és haladókat mérsékelt áron tanít. Adél Janetsky, York Ave. Vasárnap d. X-Ray vizsgálat R2.