Egyetlen u40 berlin


Kecskeméti Ellenőr, A rádión továbbí­tott beszédében a következőket mondotta: — A helyzet igen komoly.

Nem tehet­jük azt, hogy a veszély elől ágyunkba búj­junk és egyszerűen fejünkre húzzuk a taka­rót. Amerika nem ismerheti el azt az álla­potot, amely a harci cselekmények következ­tében Európában most kialakult. Ha a néme­tek bármely délamerikai államban megvetnék lábukat, ez súlyos veszélyt jelentene az egész nyugati félgömb számára.

Ezután élesen támadta a tengelyhatalmak célkitűzéseit és hangoztatta, hogy Amerika sohasem fog ' hozzájárulni olyan békéhez, amely nem tárgyalások alapján jött létre.

Roosevelt elnök kijelentette, hogy sem neki, sem kormánya egyetlen tagjának nincs szándékában Európába expediciós hadsereget küldeni. Amerika ma a világ demokráciájának végső mentsvára. Amerika eltökélt szándéka, hogy a jövőben is még sokkal erősebb mértékben segíti Nagy7 - B ritanniát. Ellentétes visszhangot váltott ki Roose­velt beszéde az amerikai politikai körökben.

Az olasz lapok hangoztatják, hogy nem ismét­lődhetik meg a wilsoni béke, amelyből a je­lenlegi háború fakadt.

  1. Keres lány madagaszkár
  2. Kecskeméti Ellenőr, december (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Szovjet döntő tépésre készüt A belgrádi Politika értesülése szerint a szovjetkormány azzal a tervvel foglalkozik, hogy megszünteti diplomáciai képviseletét Ro­mániában. Ezzel nem kívánja megszakítani a diplomáciai viszonyt a román kormánnyal1, csupán annak fenntartását a berlini szovjet­orosz diplomáciai képviseletre bízná. Heves küzdelem az atkán magaslatokért Az olasz főhadiszállás jelentése szerint Bardia környékén folytatódott a tüzérségi harc, melynek során az olaszok visszavertek egy angol gépesített osztagot.

Giaraubnál is visszaverték az angol támadást. Az angol re­pülők néhány afrikai olasz támaszpontot bombáztak anélkül, hogy7 kárt okoztak volna.

A görög harctéren helyi jellegű had­műveletekkel próbálkoztak, a görögök súlyos veszteségekkel vonultak vissza. Heves küzM£atonát A tengelyhatalmak sajtója részletesen közli Roosevelt beszédét.

Kiemelik azt a reszt, amelyben Roosevelt hangsúlyozza, hogy a hadianyagszállítások nem sértik meg az USA semlegességét és hogy határozottan ki­jelentette. A jugoszláv határ mentén tegnap egész nap igen erős ágyúzást hallottak. Több görög vá­rosban légiriadó volt az olasz repülőtámadás miatt.

1014 Budapest Úri Utca 64 66

A vasárnapra virradó éjszaka az angol repülőgépek kétszer intéztek támadást Ná­poly eRen. A városra több bombát dobtak le, amelyek lakóházakat találtak el.

egyetlen u40 berlin

Hét halott és néhány sebesült a veszteség. A Popolo di Roma szerint Roosevelt vakmerő játszmát kezdett, amelyben a tét Amerika jövője. A játszmát az elnök bal­kézzel játssza.

A tűz károkat okozott I Tegnap a német légierő minden eddi­­a.

A károk igen jelentékenyek, egész utcasorok tűntek el a bombarobbanások során. A német véderőfőparancsnokság erélye­sen cáfolja azt az angol rágalmat, amely sze­rint a német hadihajók japán lobogó alatt bombázták volna a Nauru egyetlen u40 berlin szi­geteket. Popov külügyminiszter kijelentette, hogy Bulgária külpolitikai irányzata változatlan.

Semmi olyan lényeges esemény nem jött közbe, amely miatt le kellene térni erről az útról.

egyetlen u40 berlin

Berlin szerint: Anglia valamit tervez Írország ellen. Bizonyos árucikkeket csak külön engedéllyel szabad kivinni Írországba. Idegen repülőgépek jelentek meg ír terület felett.

egyetlen u40 berlin

Valószínű, hogy Anglia Írországot a háborúba akarja kényszeríteni, vagy legalább is flotta-támaszpontok kiszolgáltatására akar­ja bírni. Német zuhanóbombázók eredményes tá­madást partnervermittlung száma a Rolls-Royce művek ellen.

Budapest Úri Utca 64 66

A belgrádi Politika jelentése szerint a román-magyar viszonyt a vasgárdisták élezik ki és tovább szítják a hangulatot Magyaror­szág ellen. Petrólemnihiány lépett fel Bukarestben. Egész Romániában dühöng a hóvihar, a vo­natok sorra elakadnak. Gyulafehcrvárott ti­zenhármán megfagytak. Vichy ben cáfoljak az újabb német köve­telésekről terjesztett híreket.

Pétaiii rádió­beszédet intézett a francia ifjúsághoz. Írország fegyvereket kap Amerikától, ha támaszpontokat ad Angliának. Spanyolország élelmiszersegélyt kér Ame­rikától. Az amerikai körök álláspontja olyan követelőző, mely szerint Spanyolországnak le kellene mondani a tengelyhatalmakkal való barátság kimélyítéséről1.

Délmagyarország, augusztus (1. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Jeftics volt jugoszláv miniszterelnök nyilatkozatot adott a sajtónak. Hangoztatta, hogy a jugoszláv-bolgár viszonyt ki kell mé­lyíteni kölcsönös megértéssel és engedmények­kel. Örök barátsággá kell fejleszteni a két nemzet együttérzését.

egyetlen u40 berlin

Szükséges Bulgária irá­­nvában a békés revízió. Teg­nap délután hivatalos közlés jelentette he, hogy a 'Kormányzó Ur báró Bánffy Dániel erdélyi képviselőt kinevezte földművelésügyi miniszterré. Az űj miniszter ma délelőtt már le is tette a hivatali esküt. Az új miniszter kinevezésével a vissza­tért Erdély egyetlen u40 berlin helyet kapott a kormányban.

Az új miniszter 47 éves, az erdélyi magyarság bátor vezetője volt. Ára 6 fillér.

egyetlen u40 berlin

Kedd, Egyetlen u40 berlin.