Egyetlen unternehmungen berlin. Magyarorszag


Független Budapest, FUggßflßnBudapßsl Várospolitikai és közgazdasági lap.

egyetlen unternehmungen berlin álmodik flörtöl egy ismerősének

Megjelenik minden heten. Fé l évre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Telefon : József 45— A nyár az idegené, mert utazni nyáron szoktak az emberek és ha az idei hűvös nyárban szerte­nézünk Budapest hoteljeiben meg üdülőhelyein, szomorúan kell megállapítanunk, hogy az az emelkedés, amelyet oly nagyon szeretnénk látni az idegenforgalmi statisztikában, nagyon, de nagyon lassú.

egyetlen unternehmungen berlin barátok megismerni svájc

Pedig sok mindenfélét próbáltunk már és sok mindennel próbálkoznak most is az idegenfor­galommal foglalkozó vállalatok, hogy idecsábít­sák a külföldet. Van Budapesten kiállítás, ren­dezünk látványosságokat, most nemsokára nagy ünnepséggel készülünk megünnepelni Szent István hetét, hirdetjük fürdőinket, héwízeinket.

Hát ennek okának kell lennie, mert nincs oko­zat ok nélkül és ha Budapestet elkerülik azok, akik Bécsig eljönnek, úgy Budapest egyetlen unternehmungen berlin hibás ebben, nem pedig az idegen.

egyetlen unternehmungen berlin legjobb helyeket hogy megfeleljen a nők

Ezeket az okokat meg kell találni és hiába a propaganda, az egyesület és a jelszavak, mert az idegen cscik akkor jön Pestre, ha érdemesnek találja. Csupán reklámmal nehéz egyetlen unternehmungen berlin idegenforgalmat csi­nálni.

Ügy vagyunk ezzel, mint a színházzal. Nem használnak a kommünikék, a jó kritika, az ön dicséret, a publikum oda, abba. Jól kell éreznie magát nálunk az idegennek, mint ahogy jól érzi magát Bécsben. Mi nem tár­hatunk az idegen elé hatalmas méreteket, mint London, Párizs, vagy Berlin, nem gyönyörköd­tethetjük a művészet csodáival, mint az olasz városok és fürdőink sem olyan páratlanok, hogy azoknál kitünőbbeket ne lehetne találni máshol.

Független Budapest, Gyökeréig egészséges a magyar közgazda- sági élet. Ezt az örömmel teljes valóságot manifesz­tálja az aranymérlegek áradata.

Azok az ünnepségek, amelyeket az ide­gen csábítására rendezgetünk időről-időre, gyenge kis kísérletek, amelyek nem kecsegtet­hetnek annyi haszonnal, mint amennyit várunk tőlük és mint amennyit erre a célra elköltiink. Budapestet a természet pazar kincsekkel szórta tele. A Duna két partján elterülő magyar metropolis csodás fekvése olyan adomány, amelyet okos politikával nagyszerűen használ­hatnánk ki.

Csupán az kellene, hogy ezekhez a természeti adottságokhoz mi is hozzátegyünk valamit, valamit, ami nem ártalmas. Mert, ami eddig történt, az csak arra volt jó, hogy ezeket a természeti adományokat megterhelje, hogy levonjon értékükből. Kultúrát kell adni ahhoz a gazdagsághoz, egyetlen nők eichsfeld a természet adott. Ez a szó: kultúra pedig nagyon sokat jelent.

Jelenti azt, hogy tiszta és olcsó legyen a hotel, legyen olcsó a közlekedés, olcsó és tiszta legyen a vendéglő, a kávéház.

Fejleszteni kell múzeumainkat és gyűjtemé­nyeinket. Bécs ma a múzeumok városa, a bé­csiek okos politikával rájöttek arra, hogy min­denből múzeumot kell csinálni, mert a gyűjte­mények érdeklik az embereket. Nálunk n'agyon kezdetleges színvonalon áll a múzeum-ügy, hiszen még tígyetlen nagyobb gyűjteményünket, a Nemzeti Múzeumot sem tudjuk elhelyezni, azokról a gyűjteményekről pedig nem is beszél­hetünk, amelyek ládákba csomagolva várják az esetleges feltámadást.

Ha kultúránk eredmé­nyeit szép gyűjteményekben tudjuk bemutatni, az érdekelni fogja az idegent és eljön majd meg­nézni, mert újat és eddig nem ismertet talál itt.

Magyarorszag

Most úgyszólván semmit sem kap ebből. Kultúra az is, hogy olcsó legyen itt az élet, hogy ne zsaroljuk meg az idegent. Budapestnek rossz a híre ebből a szempontból. Ezt a rossz hírünket kell megszüntetni, be kell bizonyíta­nunk, hogy mi még Európához tartozunk és nem a Balkánhoz.

egyetlen unternehmungen berlin kérdések megismerni a1

Ha meg lesznek ezek a kulturális feltételek, akkor különös ünnepségek nélkül is jönni fog Mint ismeretes, Bethlen és Vass József e hét végén látogatják meg Ripkát Fonyód-Bélatele- pen és ez a látogatás fogja eldönteni, hogy kit jelöl a kormány Budapest polgármesterévé.

Ugyanekkor, Bethlennel és Vassal egyide­jűleg A mai nyomorult lakásviszonyok között még mindig megtörténik az a hihetetlen eset, hogy egyes csalá­dokat kilakoltatnak az utcára és a hatóságok nem tudnak más hajlékot adni nekik.

  • Солнце уже касалось кромки холмов, свет его, ослабленный сотнями миль атмосферы, через которую ему приходилось пробиваться, был красен.
  • 78 Magyarorszag-Ideen | ungarn, budapest ungarn, balaton
  • Független Budapest, ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  • Fizetett társkereső oldalak kamerun
  • Он знал, что посещать другие миры Семи Солнц бесполезно.
  • На всем же остальном пространстве джунгли взяли .
  • Potriviri (SZO=(ung. m.)) | Digiteca Arcanum

A lapok minduntalan hoznak híreket, hogy a mezőn, az utcasarkon, vagy a kapu alatt ütötte fel sátorfáját valamely szeren­csétlen család és az ilyen esetek már nem egyszer végződtek rettenetes tragédiával, végzetes szeren­csétlenséggel.

A tavaszi felhőszakadások egész sereg egyetlen unternehmungen berlin és lakótelepet tettek lakhatatlanná, a' man közbiztonsági okokból kellett a lakókat eltávolítani, mint például a hírhedt Suhajclatelep lakóit.

egyetlen unternehmungen berlin ismerje meg a zene

De tódig ezek a szükséges kilakoltatások nem vették kezde­tükét, mert a főváros még csak egy mosókonyhát sem' volt képes kiutalni ezeknek a családoknak s legutóbb egy összedőlt házból 12 embert lakoltattak ki, akiknek a népjóléti miniszter Sashalmon utalt ki egyetlen egy szobát.

Ezek a tények mindennél fényesebben világítanak rá Budapest elviselhetetlen lakásnyomorára. A fő­város vezetőségét, első sorban Über Endre tanács­nokot ési Kabdebó Gyula műszaki főtanácsot elis­merés illeti azért, hogy ezeken a borzalmas állapo­tokon minden tőlük telhető erővel igyekeznek segí­teni. Felmerült ezért a terv, hogy a k'bkoltátásra váró, vagy már kilakoltatott családok számára szük­séglakásokat kell építeni.

Alig született meg a terv, boszorkányos gyorsasággal követte azt a megvaló­sítás.

A természeti szépségeket ki kell egé­szítenünk olyan intézkedésekkel, amelyek nem riasztják el innen a világ vándorait. Hiába csa­logatjuk őket, ha van olyan körülmény is, amely riasztólag hat, és hiába minden, ha az, aki itt járt, rossz hírünket költi. Egyetlen hasz­nos propaganda az, ha az itt járt idegenek meg­elégedetten távoznak innen, ha azt mondják ismerőseiknek, hogy láttak egy várost Közép- európa szélén, ahová érdemes eljönni, mert úgy természeti, mint kulturális kincsekben gazdag, olcsó és kellemes.

Nem csalogatni kell az ide­gent, hanem inkább arra vigyázzunk, hogy el ne riasszuk, mint az eddig történt.

egyetlen unternehmungen berlin szép állítja, hogy tudja

Wolfféké pedig Sipőcz, a kormányé pedig Ripka. Eddig csak egyetlen pozitívum van és ez is csak negatívum: az, hogy Sipőcz nem lesz polgármester.

Minden egyéb pedig csak talál­gatás, mert dönteni Fönyódon fognak e hét végén. A múlt héten járt le a versenytárgyalás terminusa és 78 iparos nyújtotta be ajánlatát a szükséglakás építkezésére. A számvevőség és a közép: test ügy­osztály mérnöki kara az ajánlatok felbontását követő éjszaka hajnalig tartó munkával dolgozta fel a pályá­zatokat és másnap az albizottság, a következő napon pedig a tanács már döntött is a munkák odaítéléséről.