Egységes párt szilveszter bonn


Magyarország, A jutalmazottak így oszlanak meg: budapesti és vidéki olvasónk, nő és férfi szerepel a jutalmazottak kö­zött. A budapesti nők aránya a nyertesek között magasabb, mert budapesti férfi olvasónkkal szemben budapesti nő-olvasó érdemelt jutalmat, a vidéki férfi olvasóval szemben csupán vi­déki nő szerzett jogot a könyv-nye­reményre. A szorgal­mas és ügyes megfejtők közül szá­mosán többször is jutalomban ré­szesültek. Megérdemlik, hogy fel­soroljuk őket: Hollós Loránd, tata­bányai olvasónk áll az első helyen, tíz alkalommal szerepelt a nyerte­sek között: a Az A Balatoni Endre pécsi, Czebe Valér budapesti, ifj.

Csongrád Megyei Hírlap, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

Róna György buda­pesti és Stubnya Kornélia budapesti olvasónk. Talán számos olvasónk emlékszik arra, hogy karácsonyán, április elején és október végén rejtvénypályázataink döntője a tele­vízió nyilvánossága előtt zajlott le. A harmadik pályázat első helyezettje Hali János, szegedi olvasónk lett. A szerkesztősége Igyekszik rejtvényei­vel is valami mást, valami újat adni.

Megfejtőink nagy tábora igazolni látszik, hogy törekvéseink nem ered­ménytelenek.

Somogyi Néplap, A történelemben pápa most másodízben adott ilyen nyilatkozatot.

Álláspont Az év és az évek Az esztendő fordulóján az emberek rendszerint elgondolkod­nak azon, mi történt az ó-évben és mi várható az új esztendőben.

Talán már olvasóink is megfigyelték, hogy végén a meg­szokott gondolatsor némileg módosult. Az idei események számba­vétele után nemcsak a következő év a téma, hanem legalább any­­nyiravagy is.

Csongrád Megyei Hírlap, Kijelentet-Kis hírek a nagyvilágból Kairo — mti A szíriai kormány tovább­ra is ragaszkodik jogaihoz az Iraq Petroleum Co-val fo­lyó pénzügyi vitában, s ez cáfolja az olajválság közeli megoldásáról szóló híreket. PÁRIZS — MTI A napokban meggyilkolt disszidens algériai politikus, Khider halálával kapcsolat­ban az A1 Ahram című kai­rói lap feltételezi, hogy Khi­der munkatársainak keze van a dologban, mert a 14 mil­lió dolláros svájci bank­számlák az ő tulajdonukba kerülnének.

Mindezt nak köszönhetjük, amely ritka esztendő volt hazánk felszabadulás utáni történelmében. Három olyan esemény zajlott le a most búcsúzó évben, amely a legnagyobb figyelmet érdemelte.

Megindult az ötéves egységes párt szilveszter bonn, amely ig mutatja az utat a szocializmus teljes felépítése felé. Napirendre került és a párt határozatában pontos körvonala­kat kapott a gazdasági mechanizmus reformja, amely szintén nem egy évre, hanem fejlődésünk hosszabb korszakára kívánja bizto­sítani az eredményesebb meet játékok násznép. Kongresszust tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt és újabb évekre szóló programot javasolt a magyar népnek.

törvény társkereső

Az elmúlt esztendőről tehát két jellegzetességet jegyez fel a krónika. Egyrészt azt, hogy népünk sok-sok munkával, tudással, szorgalommal gyarapította hazánk erejét, előreléptünk történelmi célunk megvalósításában, a szocializmus teljes felépítésében, más­részt azt, hogy tizenkét hónapjában az ország továbbhaladása szempontjából hosszabb időszakra szóló elhatározások születtek, illetve az Érthető tehát, hogy a tervindulás, a reformkezdet és a párt­­kongresszus esztendejének búcsúzásakor több esztendő távlatába tekintünk.

  1. Csongrád Megyei Hírlap, január ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  2. Buddhista nő keresés

A párt a kongresszusán népünk, nemzetünk további felemel­kedésének, hazánk felvirágoztatásának, békénk biztosításának reális lehetőségeit, útjait, módjait, tárta elénk. A harmadik ötéves terv az ország erősödésének perspektíváját vázolta fel.

A gazda­sági reform pedig a népgazdaság dinamikusabb, kiegyensúlyozot­tabb fejlődését ígéri. Ahhoz azonban, hogy mindez —jelképesen szólva — holnap vagy holnapután valósággá váljék, már ma ke­ményen dolgozni kell. Szilveszterkor hagyományos módon boldog új évet kívánunk egymásnak.

Publikationen Land

Gondoljunk hozzá még egy kívánságot: sikeres mun­kát. Mert a mi társadalmunkban az emberi boldogság forrása a munka.

társkereső nő felsővezetői

S mi a szocializmus adta bőségben, boldogan akarunk élni. Erre emeljük poharunkat, amikor tizenkettőt üt az óra. A baloldal súlya Évtizedes tapasztalat, hogy a fejlett tőkés országokban a kom­munista mozgalom annál erősebb, minél inkább szövetségre tud lépni más haladó, demokratikus erőkkel.

A kommunisták elvi ala­pon nyugvó egységbe kívánják tömöríteni a baloldalt. A körülmé­nyektől függően rövidtávú akcióegységre vagy hosszabb időszakra szóló együttműködésre törekednek.

E törekvések sikerét figyel­hetjük most meg Franciaországban és Olaszországban.

elitys társkereső oldalak

Franciaországban a kommunista párt és a Baloldali Demok­ratikus és Szocialista Szövetség megegyezett a márciusi nemzet­­gyűlési választásokon alkalmazott közös taktikában. Ez volt a tár­gyalások konkrét eredménye, amely már önmagában is nagy je­­jentőségű.

Emellett azonban legalább olyan fontosnak tekinthet­jük azt is, hogy a Francia Kommunista Párt és más baloldali pártok, bár lényeges ellentétek állnak még fenn közöttük külön­böző kérdésekben, mindenek elé helyezik a személyi hatalom ellen folytatott harc közös céljait és azonos álláspontot foglalnak el szá­mos alapvető bel- és külpolitikai kérdésben.

fém társkereső

Mindez pedig két szempontból érdemel megkülönböztetett figyelmet. Először azért, mert ezen az alapon végre elkezdődhet a francia baloldali erők politikai együttműködésének kialakulása.

Somogyi Néplap, 1969. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

Másodszor azért, mert a francia baloldal vezetői feltehetően belátták, hogy a kommunis­ták nélkül, tőlük elhatárolódva nem lehet igazi és eredményes ellenzéki politikát folytatni. Olaszországban rövid idő alatt három egységes párt szilveszter bonn kisebbség­ben maradt a kormány a parlamentben. Vereségében nagy szere­pet játszott a kommunisták és más baloldali erők egységes fellé­pése.

A legutóbbi, harmadik esetben a kormány ellen szavazott a kommunistáktól kezdve a kereszténydemokrata párt baloldaláig képviselő. Megfigyelők ezzel kapcsolatban aláhúzzák, hosszú idő óta először fordult elő, hogy az egész olasz baloldal — füg­getlenül attól, hogy a kormányban van-e vagy azon kívül — egy­ségesen és nyíltan szembefordult a kormánnyal.

találkozó között nem házas párizsban

A párizsi és a római események kétségtelenül a francia és az olasz baloldal érlelődő egységének jelei. Érdemes nyomon követni ezt a folyamatot. Annál is inkább, mert a baloldal egységének erősödése általában a baloldal súlyának növekedéséhez vezet.

Magyarország, 1967. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

Pálfy József főszerkesztő és Gárdos Miklós h. Telefon: Postafiók: Budapest Kiadóhivatal: Budapest. Telefon: Index: 25 Shaftesbury Av.

London, W. Keesing, Sydney. WIEN