Ismerkedés a közös érdekek


„Közösség” Európában

Magdolna szomszédság, Nap Klub Alapítvány, esettanulmány, eredmények, motiváció Megjegyzés: Annotáció: A Nap Klub Alapítvány kezdettől fogva küldetésének tekinti az olyan közösségek létrehozásának, fejlesztésének támogatását, amelyek a kölcsönös segítést, a szolidaritást tartják a legfőbb értéknek. E tevékenység tizenöt éve meghatározóan az önkéntesek munkájára épül. A szomszédságot, amely a nagyvárosi létnek egy sajátos formája, ahol az emberek élnek, tanulnak, dolgoznak, ismerik egymást, és szükség esetén számíthatnak is egymásra, sőt, közös helyzetükből számukra közös feladatok is adódnak.

Részletesen lásd: Civilvilág, Budapest, Nézeteink szerint a közösségfejlesztő munka és az önkéntesség egymást feltételező fogalmak. A közösségfejlesztés, a szomszédságépítés megvalósíthatatlan az ott élő emberek szándéka, közreműködése és aktív részvétele nélkül. Az, hogy az emberek megismerjék egymást, kapcsolatok jöjjenek létre, bízzanak egymásban, kölcsönösen segítsék egymást, s szükség esetén közös feladatokat lássanak el, csak együttes erőfeszítések árán valósulhat meg.

Tevékenységek és eredmények A Magdolna szomszédság intenzív fejlesztésének alapfeltétele volt a közösségi felmérés elvégzése. Előkészítés A közösségi felmérést kérdőívek segítségével végeztük el. Tekintettel arra, hogy a felmérés maga a közösségfejlesztés egyik jól bevált módszere, azt terveztük, hogy ebbe a tevékenységbe önkénteseket, helyi lakosokat, illetve a VIII. Csatlakoztak a vizsgálathoz a győri Széchenyi István Egyetem szociális munkás hallgatói is.

Így előkészítő munkánk többrétegű volt.

A jó tárgyalás by Anina Tóth

A Rév8 Rt. Majd a próba-kérdőívek kimunkálása következett. Felmértük ugyanakkor a vizsgálatban közreműködők körét, s megterveztük felkészítésüket.

A közösség-fogalom mellékjelentései A közösség-fogalom jelentése rendkívül változatos attól függően, hogy milyen szövegkörnyezetben használják, milyen a kulturális és a történelmi háttere, illetve milyen a nyelvészeti jelentősége.

A próbakérdőívek tervezésébe és véglegesítésébe a felmérésben közreműködők is bekapcsolódtak. A felmérés megszervezése A szomszédság lakói, a főiskola és egyetem hallgatói, valamint a Nap Klub Alapítvány munkatársai, összesen en dolgoztak a kérdőívekkel. Vállalták, hogy ismerkedés a közös érdekek önként vállalkozó lakókkal kitöltik a kérdőíveket.

A kérdőívezőknek előre megadott címeket kellett felkeresniük. A felmérés feldolgozása A kérdőívek feldolgozása megtörtént, az adatok rögzítését a Nap Klub Alapítvány, míg értékelését a Rév8 Rt. A felmérés szolgált alapul a második félévben megszervezett párbeszéd-körökhöz. Eredmények Feltérképeztük a Magdolna-negyed helyzetét, a szükségleteket, az erőforrásokat.

A vizsgálatba résztvevő emberek nagyobb figyelmet fordítanak a szomszédság ügyeire, megnőtt az önkéntes munkát vállalók száma, létrejött a kisközösségeket segítő hálózat. Nőtt a Nap Klub Alapítvány tevékenységének, eredményeinek ismertsége, elismertsége. Képzések Szomszédsági munkánkban a kezdetektől mindig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy munkatársainkat, önkénteseinket felkészítsük a rájuk váró feladatokra; felkeltsük érdeklődésüket, kialakítsuk a szükséges közös célokat, értékeket; s megismerjék az adott munka legalkalmasabb módszereit, eljárásait.

Ahhoz, hogy a legegyszerűbbnek tűnő munkába eredményesen kapcsolódhassanak be a nagyon különböző felkészültségű, tudású, felfogású és korú emberek, fontos, hogy közös céljaik és vállalt értékeik legyenek, s hogy lássák: az általuk elvégezendő feladat hogyan épül a rendszerbe, milyen közös eredményekre számítunk.

  • Kérdezze flört whatsapp
  • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  • Egyetlen wellness üdülés last minute
  • Megkérdeztem 3 korábbi randipartneremet, miért szívódtak fel ismerkedés közben: íme a válaszok
  • Сенаторы наблюдали, как корабль исчез на юге, двигаясь теперь совсем медленно - ему предстоял недалекий путь.

Ebben az esetben a helyi lakosok önkéntes szerveződései számítottak elsődleges célcsoportunknak. A képzés is azt célozta, hogy a helyi demokrácia erősödjön, az emberek minél szélesebb köre vegyen részt a helyi társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamatokban. Kölcsönösen segítsék egymást, ismerjék meg az önsegítés, a közösségi önfenntartás lehetőségeit. A Magdolna Szomszédság lakóinak bevonásával olyan önkéntesek felkészítésére vállalkoztunk, akik a környezetükben élőknek képesek folyamatos és politikamentes segítséget nyújtani érdekeik felismeréséhez, cselekvési programjaik elkészítéséhez.

A segítők felkészítése A helyi segítők, közösségi aktivisták képzésével az volt a célunk, hogy a ismerkedés a közös érdekek felkészüljenek a szomszédság problémáinak kezelésére, továbbá elsajátítsák az együttműködés és az érdekérvényesítés eredményes módszereit. A felkészítés tréningjellegű volt, elsősorban tehát gyakorlat, s annak megbeszélése, tudatosítása. A felkészítő tréningek tartalma — a saját állampolgári és közösségi élmények felszínre hozása; — a közösségfejlesztés fogalmi kereteinek kialakítása; — a közösségfejlesztésben használatos főbb munkamódok és módszerek elsajátítása, a gyakorlati példákból levont módszertani következtetéseken keresztül; — munkamódok, módszerek, technikák — interjúkészítés, közösségi beszélgetés, közösségi felmérés, a helyi nyilvánosság kialakításának, megerősítésének módszerei; — közösségeket mozgató szervezetek létrehozása, működtetése, vezetése — közösségi tervezés, programok és projektek kifejlesztése és menedzsmentje, a hozzájuk kapcsolódó források biztosítása, kapcsolatszervezés; — a konfliktuskezelés, érdekegyeztetés módszertana a közösségekben és a közösségek kapcsolataiban.

Szomszédsági képzés A lakossági kiscsoportok, közösségek vezetői, segítői részére komplex tréninget szerveztünk az önsegítés módszereiről, a csoportvezetésről és fejlesztésről, a közösségfejlesztésről és a konfliktuskezelésről.

A Magdolna szomszédság (Budapest, VIII.) és a Nap Klub Alapítvány

A tréning során interaktív módszerekkel végigvettük a csoportszervezés, -vezetés és -fejlesztés kulcskérdéseit. Számba vettük a helyi igényeket, erőforrásokat. Célunk volt továbbá olyan készségek, eljárások elsajátítása, amely segíti a résztvevőket a mindennapjaik során felmerülő problémák, konfliktusok hatékony, hosszú távú megoldásában.

A képzés hatása, eredményei A tréning több szempontból is nagyon hasznos és értékes volt. A résztvevők az első játék keretében ismerkedtek meg egymással.

ismerkedés a közös érdekek

Újdonság-értékű volt a felismerés: milyen gazdag a kerületi közösségi munka lehetősége, mennyire sokszínű az a terep, amelyen az önkéntesek dolgoznak. Érzelmileg nagyon megerősítő volt a jelenlevők elkötelezettsége, lelkesedése saját önkéntes munkájuk iránt.

Ebből fakadt az az örömteli felfedezés, hogy együttműködésekkel tovább erősíthetjük a szélesedő hálózatot; fontosak vagyunk mindannyian; tapasztalatot tudunk cserélni; együtt tudunk közös ügyeket vinni; együtt hatékonyabbak leszünk a szomszédságban! A megsokszorozódás lehetőségeit éltük meg a tapasztalatcsere folyamatában, megtapasztaltuk egymás beszámolóiból, majd az esetelemzésekből, hogy milyen sokan dolgozunk a kerületben, jó ügyekben, eredményesen és konfliktusok közepette.

A csoport minden szempontból nyitott, befogadásra kész volt a képzésre, a tapasztalatcserére, a jelenlevők között folyamatos volt az ötletelés, a tervezés, a kapcsolatépítés.

Helyi demokrácia - ismeretek nyújtása, képességek, készségek fejlesztése; - a helyi demokrácia, az önkormányzás elvei, gyakorlata; - helyi közös szükségletek, érdekek felismerése, megfogalmazása; - az érdekérvényesítés csatornáinak kiépítése vagy felkutatása; - az érdekérvényesítés lehetséges ill.

A képzés célja az öntevékeny helyi közösségszervező munka elméleti megalapozása és a szükséges gyakorlati jártasságok fejlesztése volt, az, hogy a Magdolna utcai szomszédságban élők helyi társadalmában még tudatosabban és eredményesebben szervezzük meg a helyi érdekek feltárását és képviseletét, ismerjük meg és gyakoroljuk az érdekérvényesítés demokratikus eljárásait, hogy gazdagabb partneri kapcsolatokat építsünk környezetünk fejlesztése és védelme érdekében.

További célunk volt, hogy a helyi közösségfejlesztés legaktívabb résztvevői - értsék a demokratikus társadalom három szektorának szerepét, funkcióit, kapcsolatukat; - ismerjék és értsék a demokratikus működés alapjait, módszereit, a társadalmi kontroll lehetőségeit és a közösségfejlesztés tartalmait, mint - a helyi közös szükségletek, érdekek felismerését, megfogalmazását, - az érdekérvényesítés csatornáinak kiépítését vagy felkutatását, - az érdekérvényesítést, a helyi problémamegoldás lehetséges, ill.

Bízunk benne, hogy a továbbiakban kialakulnak a helyi szinten érvényesülő részvétel hosszú távú hatásai is.

Téged is érdekel, miért tűnik el egy pasi szó nélkül az ismerkedés kellős közepén? Én megkérdeztem a saját randipartnereimtől, és megmutatom a válaszaikat! Olykor megesik, hogy egy sráccal nincs meg a kémia, vagy esetleg annyira eltérő a gondolkodásmódotok, hogy inkább külön utakon folytatjátok.

A helyi demokrácia fejlesztése erősítheti a polgárok részvételét a társadalmi-politikai döntések előkészítésében, megvalósításában és a társadalmi kontroll gyakorlásában. A képzés eredményei A képzés résztvevői a legaktívabb szomszédsági tagok, az alapítvány közösségszervező munkatársai, valamint a Nap utcai szomszédság környékének közösségi aktívái voltak.

A csoport közel egyharmada részt vett az előző tréningen is, így a csoport együttműködését a már kialakult érzelmi összetartozás is segítette.

A képzés szakmai programja nagyon gazdag és értékes volt. A kiscsoportos aktivizáló módszerek segítették az elméleti jellegű ismeretanyag értő, gyakorlati feldolgozását. A képzés a helyi közösségfejlesztés, a helyi demokrácia problémakörét a Magdolna szomszédság valódi problémáin keresztül dolgozta fel. Az elmélet és gyakorlat találkozása sok egyéni és csoportos felismerést, ráismerést eredményezett, megtermékenyítő volt a problémák meglátásában, a problémamegoldás lehetőségeinek megkeresésében.

Az együttes gondolkozás, az együttes munka tovább erősítette a szomszédsági kapcsolatokat, a közösségi összetartozás érzését. Ismerkedés a közös érdekek tervek születtek a helyi cselekvésre. Fontosnak tartjuk a Nap utcai modell terjedésének lehetőségét is. Mint az előző tréning során is tapasztaltuk, a környék közösségi aktivistái is készülnek már a helyi szomszédságépítő munkára, egyre konkrétabb terveik vannak, s a helyi találkozókon és képzéseket élményszerűen megszerzett elméleti és gyakorlati tudással felfegyverkezve láthatnak munkához.

Párbeszéd-körök, — cselekvési terv A közösségi felmérés feldolgozását követően az alapítvány munkatársai felkészültek egy új munkaforma, az úgynevezett párbeszéd-körök bevezetésére.

Vélemények

A módszer Amerikából került át Európába, majd nagy népszerűségre tett szert a skandináv országokban, különösen Svédországban, ahol a társadalom demokratizálásának egyik jelentős eszköze volt.

Az informális probléma-megbeszélést nem követte a jó oldal találkozó érdekek képviselete a megfelelő fórumokon, ez csak véletlen kapcsolatokon múlott, s valójában az alacsonyabb társadalmi státuszú emberek nem is tudták véleményüket, érdekeiket továbbjuttatni.

Nálunk a nyolcvanas évek végétől kezdeményezték szociológusok ennek a mélyen demokratikus és hatékony munkaformának a terjesztését, több-kevesebb sikerrel. A Magdolna negyedben elkezdődött közösségfejlesztés nem nélkülözheti ezt a munkaformát, hiszen a közösség céljait csak a helyi közösség öntevékeny működésével érheti el.

Account Options

Az alapítvány közvetlen célja a párbeszéd-körök szervezésével a helyi szomszédsági közösség öntevékenységének serkentése, részvételük szervezése, a közösségi felmérésen alapuló helyi cselekvési tervek elkészítésében.

Milyen itt élni, milyen változásokat szeretnénk, mitől lesz élhetőbb, szebb, kellemesebb az élet itt, a Magdolna szomszédságban? Mit kell ezért tenni — kinek — mikor — hol és hogyan??? Részt veszel?? Vagy nélküled történjenek a dolgok??!! Hagyod vagy részt veszel???

נחסמת זמנית

Részt veszel!!! Elemeztük, hogy miért olyan nehezen érhetők el az állampolgárok, miért válaszoltak olyan kevesen a kérdőíveinkre, hiszen a megkérdezetteknek körülbelül a negyede vállalta csak a válaszadást. A bizalmatlanság okait kutatva azt is megállapítottuk, hogy az utóbbi években a politika résztvevőinek esetleges hiteltelensége, a tolakodó, erőszakos módszereik taszították az embereket, s gyanakvóvá tették őket ismerkedés a közös érdekek közösségbe történő hívással szemben.

Találkoztunk merev elzárkózással is, amely mögött mindezek mellett a fel nem ismert közös érdekek, a felnagyított egyéni problémák is állhatnak. A vonzások, a motivációk a közösségi munkában Örömmel tapasztaltuk, hogy megnőtt az igény az itt élő emberekben a közösségi lét, a másik emberrel való kapcsolat iránt, igényelik a kölcsönös bizalomépítést és az állampolgári aktivitást, a részvételt közös ismerkedés a közös érdekek intézésében.

A párbeszéd-körökön résztvevő szomszédsági tagok kifejezték, hogy fontosnak érzik egymás jobb megismerését, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jobban tudjanak együtt gondolkodni, együtt tervezni lakóterületünk fejlesztése, a szükséges változások érdekében. De a kölcsönös megismerés több barátságot, jobb együttműködést, melegebb, emberibb ismerkedés a közös érdekek és örömtelibb hétköznapokat is adhatna mindnyájunknak, itt, a szomszédságban.

Fontosnak érzik a részvételt ismerkedés a közös érdekek életük jobbításában, a változások, változtatások tervezésében, az érdekérvényesítésben, a döntések előkészítésében és kontrolljában is. Izgalmas folyamat, amikor a tétova állampolgárból határozottan tervező és cselekvő polgár lesz a ismerkedés a közös érdekek munka folyamatában, a helyi demokrácia gyakorlatában. Izgalmas látni azt is, hogy ahol találkozik a közös és az egyéni érdek, milyen magasra szökken az egyéni aktivitás.

Ilyennel gyakran találkoztunk a megkeresett házak esetében. Ha lehetőség ígérkezik valamilyen munkára, egyéni helyzetük javítására, a közösségi feladatokban is nagyobb lelkesedéssel vesznek részt. A szűk egyéni érdekkörből kilépő embernek fontos motiváció a közös cselekvésre a közösségben megszerezhető új szerep, új státus is, amellyel értékesebbnek érezheti magát, az új célok kiszélesítik egyéni életterüket, s intenzíven élik meg a hasznosság tudatát.

A párbeszéd-körök központi témája a felmérés alapvető kérdései mellett a következő évek közös cselekvési terve volt.

ismerkedés a közös érdekek

Első alkalommal az itt élők közérzete — a Milyen itt, a józsefvárosi Magdolna szomszédságban élni? A következő a változások számbavétele, miben és mit szeretnénk változtatni, ki tegye ezt és hogyan? Ezután tovább dolgoztunk a fejlesztési terven. A megvalósítás lépései a kisközösségek létrehozása, működése, fejlesztése, a közösségi szolgáltatások és vállalkozások lehetőségeinek keresése, a fejlesztés lépcsőfokainak, az odavezető út állomásainak felismerése volt: a képzések, a partnerek, a feltételrendszer kiépítése, a helyi szomszédság erőforrásainak feltárása és mozgósítása.

ismerkedés a közös érdekek