Ismerkedés brilon,


Mi a Magyarországon való serrel élés és a magyar seres Euphori- cum készítésének jelenségeit keressük különösebb tekintetek nélkül az Alkoholizmus problémáira.

Ezt úgy kell érteni, hogy ahol például az északi szláv eredetű ma­ gyarországi pálinkafőzés ellen hozott 16— Minket a seres Euphoria és Euphoricum mint tör­ ténelmi jelenség érdekel.

Szükséges azonban, hogy az Euphoricum seres formái történelmi is­ mertetése kapósán hangsúlyozottan ismerkedés brilon mutassunk az emberi Lélekre, mely a gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti, szokástörténeti tények rúgója, melyeket a művelődéstörténet figyelmen kívül nem hagyhat.

Ben­ nünket például ismerkedés brilon érdekelt, hogy például az egész magyar céhi élet során miért mutatkoznak a serrel élésre vonatkozólag olyan körülírott Statútu­ mok, melyek merőben különböznek a céhi ivások borral élésétől? Bennünket, magyarán és egyszerűen szólva történelmileg érdekelt az a kérdés, hogy miért ittak sert az emberek, mikor egyebet is ihattaK volna, illetőleg mikor azt is megtehették volna, hogy semmit sem — sert sem — isznak vala.

Ezzel szemben tudniillik azt tettek századokon át, hogy kimeríthetetlen adattömeget mutató móddal intézményesítették a céhi seresivások formáit. Túl a temérdek fénybéli adaton, azok mögött egy nagy, atavisztikus, ősi gerjedelem mutatkozik meg a serivás, a seradta Euphoria kívánása mögött, más, mint egyéb Euphioricumok utáni vágyakozások mögött.

Az emberek nem azért isznak sert, mert Ser van, hanem fordítva, azért lett a Ser, mert olyan szükséget fedett, melyet csak ez az Euphoricum fajta fedezhetett. Hogy ezt megérthessük, még mélyebbre kell ásnunk az emberi Pszüché fenekére. Az Ember az Élet bánatát, örömtelenségnek, az elmúló fiatalságnak, az elröppenő életnek, a szegénységnek, öregedésnek, betegségnek élet­ ellenes, antivitalisztifcus depressziós hangulatait azóta kívánja narkoti­ kummal elütni, amióta «állati» sorból: a ismerkedés brilon öntudatlanságból tragi­ kusan ráébredt Ember voltának és elmúlásának tudatára.

Az egészséges állatnak nincs haláltudata, halálfélelme csak a magához hasonlóak vére szagára ébred, az sem mindig. Az Ismerkedés brilon az a szerencsétlen «állat», aki ösztönét vesztve, egész életét halála tragikus tudatával telítve bolyongja át.

Sajnos, a Kultúra ott kezdődik, főzés osztály egyéni dortmund a Halál tudata kezdődik. A Halál gondolata ellen az ember a müthoszhoz, avagy az öntudat elvesztésébe menekül, kiki a maga módja szerint és földrajzi — időbeli helyzete szerint. Az ember eme tragikus öntudatát úgy veszti el, hogy azt — ösztönösen — vagy az elmezavar határáig egy hevenyes téboly alacsonyabb fokoza­ tait mutató mámorba vezeti bele, azaz egy könnyű lefolyású mérgezéses elmezavart teremt idegrendszerében, vagy pedig alvásszerű, egészen ál­ mos, vagy fél-álmos hypnagógikus bódulatos állapotba juttatja magát.

Röviden: mámort, bódulatot vagy tompulást «iszik». Ez a megkülönböz­ tetés döntően fontos.

létrehozza a helyszínen profil találkozó nekhna férfi keres nőt

Három egymástól merőben különböző átmeneti, acutus-hevenyés ön­ tudatvesztési formát kerget az Ember időbéli és térbéli határozmányok- tól függetlenül a Föld kérge minden pontján és a História minden idejé­ ben. Ez a három hevenyés állapot vagy egy felfokozott, vagy egy lefoko­ zott, vagy egy teljesen öntudatlan állapot. Az első egy a normális fölé mániás színezéssel emelkedő állapot, egy felfokozott kedvű hyperthymiás állapot. A másik egy a normális alá süllyedni vágyó, depressziós-melanko- liás, egy lefokoztt, lecsendesített hypothymiás állapot.

A harmadik egy tompa, teljes öntudatlanságú atliymiás állapot.

Társkeresés és új ismeretségek ebben a városban/községben: Brilon - ismerkedés 50 felett

A Hyperthymia és a Hypothimia közleketíí, idegkórtani terminusok: az atliymiás elnevezést itt azért alkottuk, hogy a három állapot kifejezése számára analógiás terminust találjunk. Minden Euphoricum az itt elmondott három tünetcsoport valamelyi­ két akarja elérni, hogy « boldogságot» találjon az Euphoricum hatása közben.

Azaz: minden Euphoricum vagy Hyperthymiát adó izgatószer: Excitáns, vagy Hypothymiát adó csillapítószer: Sedativum, vagy Athy- miát adó Athymicum: tompítószer. Ismerkedés brilon a Káhvécserje babja, illetőleg ennek Coffeinje, a dohány­ cserje levele leve, egyetlen találkozón saint etienne-, illetőleg ezek Nicontinja. Izgatószer a must Szőlőcukorja erjedése mellett keletkező Alkohol melletti egyéb, a Szőlő­ cukor erjedése alatt átmentődött alkaloidás hatóanyagok szövedéke.

Csillapítószer a mákvirág mézgája, illetőleg ennek Morphiuma, de az a Komló Lupulinja is. Tompítószer a kenderlé, a Bends, más nevén Hasis, vagy a pálinka tiszta alkoholos hatása, melybe minimális Alkaloida mentődött át az anyagát alkotó gabona! A ser ezért lett sedativu- mot tartalmazó alkaloidás italbéli Euphoricum. A bor nemcsak az Alkohollá erjedő mustcukor Alkoholjával hat, hanem a bele átmentődő Alkaloidákkal is.

A pálinka hatása a tiszta, komplikálatlan, úgyszólván alkaloida nél­ küli brutális alkoholhatás. Ha ez nem így volna: a bor, ser és a pálinkák hatása azonos lenne.

És itt állítunk fel egy első pillanatra meglepőnek látszó tételt, azt, hogy — ámbár a bor és a ser tartalmaznak alkoholt — mégsem kizárólagosan alkoholhatásúak. Igazi alkoholhatású Eupthoricum a pálinka. A mai élet­ tan ilyen elhatárolt módon nem foglalkozott ismerkedés brilon serhatást, a borhatást és a n társkereső kiváltó kémikáliák különbségeivel.

A Magyar Serfőzés Története I PDF | PDF

Élettani és lélektani szempontból még nincsen teljesen kifejlesztve a ser Alkoholjától függet­ len Lupulin-hatás, a bor Alkoholjától független egyéb átmentődött Alka­ loidák hatása és az egyéb Alkaloidákat igen kis mértékben tartalmazó pálinka tisztára alkoholhatása vizsgálata.

E problémát mi csak felvetjük, annak élettani vizsgálata nem mes­ terségünk: mi itt történelmileg látjuk ezt a kérdést és történelmileg köze­ lítjük meg: a serrel élés történetében a Lupulin, illetőleg az ezt tartal­ mazó Komló sedativumszerepét, csendesítő, békéltető, nyugasztaló szere­ pét mutatjuk ki.

Intelligens ismerkedés: Ezért csajozz most!

Látni fogjuk, hogy a rejtektető, révítő, «trance»-ban bűvölő-bájoló sámános Regesek serében, az ősi magyar sámános Toros ismerkedés brilon, illetőleg a középkori szláv szolgarabok szólása után «Dusnokos Sernek» nevezett Dúskáló Pohár serében, a céhi életformák 13— Látni fogjuk, hogy az ázsiai­ turáni nevű és eredeti Komló a 9. Látni fogjuk, hogy az ázsiai Komló alakítja át az európai komlótalan serivást egy inkább növényi Alkaloida által adott, mint a gabonalé Alko­ holjával adott hatássá.

Látni fogjuk azt is, hogy az összes Alkaloida eredetű Narkoticumo- kat közös nevezőre hozhatjuk a középázsiai Malária népi-primitív Pro- phylacticumául és orvosló szeréül mutatkozó Komlótéa szerepének fel­ ismerésével, mely az árpalével csak későbben került össze: későbben szintétizálódott azzal komlós gabonalévé.

egyetlen táncok iserlohnban egyetlen cserék összehasonlító svájc

Mindennek távoli keretét adják meg az emberi Euphoriakeresésre vonatkozólag itt bevezetésül elmondottak. Csak a primitív gondolkodás hiheti ugyanis, hogy azért isznak bort vagy sert az emberek, mert «van bor és ser. A bor mámort ad, a szellemet felfokozza, a bor izgató szer exal­ tansa ser nem mámort okoz, hamem lecsendesítő bódulatot.

A ser seda­ tivum. Ennek a szerepnek művelődéstörténete alábbi munkánk. Mindehhez hozzátehetjük, hogy az ember nem egy magas kultúra magasabb fokán lett narkotikumszedővé, hanem kezdettől fogva az volt. A kávéivó arab és a teaivó kínai, japán és orosz «kofeinista» és «theo- brominista» volt már akkor, amikor még sem ismerkedés brilon, sem történelem nem volt s amikor az embernek fogalma sem volt a vitalisztikus Eupho- riáról és az Alkaloidák hatásáról.

Az alkaloidás narkotikumok régeb­ biek, mint a Kultúra, mely nem teremtette ezeket, csak felismerte, csak akkor analizálva azokat, minekutánna évezredek óta élt velük. A má­ mort és a bódulatot, az Euphoriát adó alkaloidás növények «kultúr­ növények», ismerkedés brilon ősember már szentségként ismerte őket és orgiasztikus együttesben, ünnepségben élt és él velük részben máig.

A kultúra nem a narkotikumokkal kezdődik, hanem a narkotikumok felismerésével válik kultúrássá az ember. Mindegy, hogy vademberi állapotban élő chilei indián fogaira dörzsöli-e a Coca levelét, avagy bomlott idegzetű nagyvárosi degenerált a kátrány­ termékből előállított szintetikus kokaint szippantja-e fel kezeféjéről. Mindegy, hogy az ázsiai tatár issza-e, vagy V. István Király úr Kis­ király úr korában biharvidéki Kumiszadó Tárnukmesterei tárnokolják-e a Kiskirály ú r alacsony, bőrrel terített keleti típusú asztalára a kanca- téjseret, egyetlen túra passau Kumiszot, az ősi Lúseret.

Mindegy, hogy a szentéletű csendes litterátus Látni fogjuk, hogy az ázsiai büszkeségű magyar Nagyúr özvegye, a hal­ latlan gazdagságú, Gyöngy úrasszony teszen Az Úrasszony ugyanis még kétfelé gon­ dolkozott Lelke békességéért, csakúgy mint a számtalan ázsiai módra Torlót rendelő 12— Egyik oldalra ázsiai Sámános Torost rendelt, másik oldalra a «Rumisztáni» vagyis európai «ú j Isten» nevében hét márka súlyú lánccá kovácsolt arany és háromszáz nyestbőr fejében ezer római Misét mondat a Halál bánatának megnyugtató biztosí­ tékául az olasz és francia Bencésekkel.

Hogy mennyire kétlelkű volt még a 12— Látni fogjuk, hogyan igyekszik a Céhi élet sok apró és nagy baját felejteni az elmúlt századok Mesterlegénye, mikor ősi seres dalát dalolja: 9 E j haj! Igyunk rája Úgyis elnyel a Sir szája, Ott lesz fáradt testünk, Hallani fogjuk a Diákot, aki óta énekli sereskorsója mellett, hogy «a kellemetes Ifjúság után, a terhes Vénség után elnyél bennünket az Anyaföld»: «Nos habebit Humus!

A Ismerkedés brilon a békességes, ismerkedés brilon polgári élet itala a Középkor óta: nem Alkoholizmus.

igyekszem egy belga férfi a házasság humor a know

Tényeink tömege mellett ez adja meg a magyar serrel élés színeit. Ispotályos «Aggostyán»-ok, Diákok, Mesterek, Mesterlegé­ nyek, szegény, halálba menő nincstelen végvárakbéli Hajdúgyalogok, korai középkori zsöliér Szolgarabok, dús rozsnyóbányai Bányauraságok, a Bányák gyomrából a Napsugárba felörvendező Lajos Király Űr kis hordóinak sere, Hunyadi Mátyás Király ú r asztala könnyű árpasere: a csendes, szelíd szemlélődés itala volt.

Nem a brutális Alkoholizmusé, mert 17— Mindezt abban foglalhatjuk össze, hogy nem is az Alkohol a borhatás és a serhatás specifikuma, mert ha az volna, akkor nem volna külömb- ség a borhatás és a serhatás között, illetőleg mindkét hatás azonos lenne — élettani, idegélettani és lélektani jelenségeiben — a pálinkahatással.

A borhatás és a serhatás tulajdonképpen nem is Alkoholhatás, a velük élés nem is Alkoholizmus, hanem Alkaloidizmus. A pálinka, mint ez köz­ tudomású, igen kevés, úgyszólván semmi átmentett növényi Alkaloidát nem tartalmaz. Igazi Alkoholizmus' alatt tehát tulajdonképpen a pálin­ kával való élést kellene értenünk. A borhatás és a serhatás Alkaloidáik révén érzelmi tónust, Thymiát adnak: Hyperthymiát vagy Ilypothimiát.

Eufóriájuk úgy felfelé, mint lefelé valamely positív adalék: egy olyan új érzelmi tónus, mely a bor­ mámor, vagy a serbódulat kiváltása előtt nem volt meg a szervezetben. A pálinkahatás nem ad érzelmi tónust, ellenben elveszi azt, ami a pálinka hatása előtt megvolt a szervezetben: az egész érzelmi tónust. A pálinka Athymikum, a pálinkahatás nihilisztikus ismerkedés brilon, amit a szláv Lélek végtelen sötétségeivel fejez ki a lefordíthatatlan orosz szó, melyet csak az társkereső bottrop meg, aki közöttük élt.

Ez a szó a: «Nicsevó». Alkaloidizmus és Lupulinizmus. A tudomány nem látja a borhatás és serhatás különbségeit.

G ru ber az Alkohollal élés tör­ ténetéről. A déli és keleti ivás Alkaloidizmus. Az európai tudományt bőven foglal­ tatta a természeti életet élő népek töméntelen narko­ tikuma: a tea, a kávé, a dohány, az ópium, azonban ezek a kutatások nem léptek túl a leírások, ténybeli megállapítások, vagy az elszigetelt kémiai analízisek leíró közléseinek határán, egybefoglalván kémiai szempontból az említett narkotikumokat mint alkaloi­ dás származékokat.

Az orvosi tudomány felhasználja gyógyszerül a néprajzi Alkoloidákat, ma már nagyrészt szintetikusan előállított for­ májukban és azok kóros hajlamú használatának gyógyításával is fog­ lalkozik. Az Alkoholizmusnak is igen nagy irodalma van, amely azonban inkább az Alkohollal való visszaélés problémáival foglalkozik, míg viszont úgyszólván nyoma sincsen annak a kísérletnek, mely a világ és története bor- és serfogyasztásával szemben egyszer felvetette volna a kérdést: miért tánc egyetlen ludwigshafen az emberek évezredek óta időkre és helyre való tekintet nélkül bort vagy sert?

És mi az olca a két itallal élés óriási kultúrhistóriai különbségének? Miért lett az egész Emberiség narkotikuma a Bor és a Ser? Az ivás akár ser, akár bor, akár más ital alakjában ősrégi kultúrás szokása az emberiségnek, aminek- — mint láttuk — az a magyarázata, hogy az ivásnak életösztönt emelő, jóérzést adó « eufóriás» hatása van és hogy ez a gondűző, hangulatkeltő izgató, csillapító vagy tompító hatás, ismerkedés brilon mely az ember legkülönbözőbb lelki szükségleteit ki tudja elégíteni, távol­ ról sem olyan veszedelmes, mint például a Morfium vagy a Cocain -élvezete.

A tudomány elfelejt szembenézni azzal a metsző ridegséggel jelent­ kező kérdéssel, hogy az egész emberiség «alkoholista». Igen szerény azoknak a hangja, akik rámutattak arra, hogy a borral és serrel élés lelki idegrendszerbeli ismerkedés brilon, ámde még kevesebb ismerkedés brilon az irodalom, mely magyarázza is annak a szükségnek lelki-ddegzetbéli, társadalom- lélektani okait. Egyáltalán semmi nyoma sincs ismerkedés brilon irodalomban annak, hogy mi az oka a serbódulatra vágyás és a bormámorra vágyás merőben különböző tényeinek, illetőleg hogy miért különböztette el a művelt közép­ kori Európa egész történelmi élete a borivást és a serivást rendeletek, szokások, céhi törvények egész légiójával?

Amikor a tudomány Alkoholizmusról beszél, az Alkoholizmuson min­ dig az Alkohollal való túlzott visszaélést érti ismerkedés brilon nem gondol arra, hogy az alkoholnarkózis után való vágy egyetemes tünete nem azonos azzal, ami ellen küzdeni akarnak. Mindezt úgy is mondhatjuk, hogy a tudomány művelői elméleti ma­ gaslatról foglalkoztak a polynéziai természeti ember vagy az idült alkohol­ mérgezésben levő európai ivadékok Alkoholizmusával, de nem keresték a mi Alkoholizmusunk gyökereit a narkózisra való ama osztatlan vágy­ ban, mely egyidejű az emberiséggel magával.

Vessük fel minden álszenteskedés nélkül a kérdést: miért «alkoho­ lista» általában mindenki? Mindenki, mert le kell számítanunk az antialkoholizmus rajongóit, akik éppúgy abnormis végletet képviselnek, mint a terhelt alkoholisták. Vagy azért mert szervezetük esetleg bizonyos értelmű defektus miatt nem bírja az Alkoholt, vagy azért, mert apostoli hivatottságuk hiszem ében prédikálnak az Alkoholizmus ellen, aminek csak másik végletét ismerik.

Bort és sert mindenki iszik, mert mindenkinek szüksége van rá. De azért még távol áll az elmegyógyintézetek kóros alkoholistáitól. Különb­ 1 Gortvay György: Az alkoholkérdés társadalompolitikai megvilágításban. Ismerkedés brilon, Társadalombiztosítási Közlöny Mi természetszerűen csak kizárólag az egészséges ember egészséges seres bódulatra vágyódásának kérdésével akarunk foglalkozni. Mi a seradta -bódulat és a boradta mámor különbsége?

Welcome to Scribd!

Mi a seradta bódulattal való élés magyar néprajza, művelődéstörténete, gazdaságtörténete, társadalom- története, szokás és erkölcstörténete, kézmívességi és céhi története, mik népi művészeti, ötvösművészeti, irodalomtörténeti, zene- és daltörténeti jelenségei?

Az alkoholélvezet, akár ser, akár bor, akár más szesztartalmú ital alakjában, ősrégi szokása az emberiségnek, aminek az a magyarázata, hogy az Alkoholnak életösztönt emelő, jóérzést adó eufóriás hatása van s hogy ez a gondűző vagy hangulatkeltő, izgató vagy csillapító hatás, mely az ember legkülönbözőbb lelki szükségleteit ki tudja elégíteni, távolról sem olyan veszedelmes, mint például a morfium vagy a kokain élvezete. Gruber teljes tárgyilagossággal mondhatta ki, hogy az egész társadalmi ismerkedés brilon egyik fundamentuma az alkohol, ami nélkül az élet már régen elviselhetetlenné vált volna az ember számára.

Harcolnak az alkoholizmus ellen, de tulajdonképpen még nincs is tisztázva az a kérdés, hogy mi az, ami ellen ez a harc folyik s az orvosi tudomány meg sem tudja állapítani, hogy hol kezdődik az alkoholivás káros hatása az ember szervezetére. Általában alkoholizmuson azt az állapotot értik, mikor a megszokás foly­ tán a szeszes italok mértéktelen élvezete már szervezeti szükségességgé válik s ennek következtében káros szociális következményekkel is jár.

Ez a megállapítás tehát különbséget tesz a hevenyes. Vagyis csak az idült alkoholéhséges ember igazán «alkoholista». Ohne ihn wáre sie ismerkedés brilon r den leidenden Teii schon langst unertraglich gewordem. Georg B. Gruber, Geschichtliches über den Alkoholizmus, München, G ortvay: i.

mauritius sziget site egy fehér lányt keresek esküvőre

Célunk csak az, hogy kutatásaink történelmileg, művelődéstörté- netileg és bizonyos vonatkozásban néprajzilag is megvilágítsák az eldön­ tetlen kérdéseket.

Nem akarunk foglalkozni a kóros alkoholizmussal, mert köztudo­ mású, hogy elemi, született degeneráltság tünete a kóros alkoholizmusra való hajlandóság és ennek nincsen semmi köze a normális, pusztán eufóriát kereső iváshoz.

Keresés a Nők Lapja Café blogon | Cafeblog

Köztudomású az is, hogy ugyancsak dege­ neráltság tünete az alkohol el nem bírása, az alkoholintolerancia is, aminthogy egyformán a hisztéria tünete úgy a lefokozott, mint a fel­ fokozott nemi ösztön, vagyis a frigiditás és a nimfománia is. Természetes, hogy úgy az orvostudománynak, mint a szociológiának küzdenie kell a kóros alkoholizmus ismerkedés brilon brilon, ez azonban nem vonhatja maga után azt, hogy e célon túllőni lehessen és most, évezredek után, egy­ szerre irtó hadjáratot indítsunk általában az alkoholos italok ellen s megtiltsuk az egész emberiségnek azt, aminek nagyrészben eddigi egész fennmaradását köszönhette.

Hiszen az alkoholadta Eufória, ha nem is minden egyes embernek, de általában az emberiségnek olyannyira nél­ külözhetetlen volt minden időben, hogy nem alakult volna ki, ha nem lett volna létfenntartó szüksége. Ha a lassanként megrögzött alkoholistává váló, egykor egészséges szervezetű ember, vagy az öröklött hajlamú, degenerált pszichopata valóban veszedelmet jelent is a társadalomra, ez még nem ok arra, hogy elfelejtsük az alkohol-eufória évezredes szükségességét, ami a természetes mértékletességgel használva, mindenkor a legtermészetesebb és aránylag a legártalmatlanabb eszköze volt az emberiségnek arra, hogy átsegítse az egyes embert az élet holtpontjain.

Itt azonban — szemben az alkoholizmus ismerkedés brilon irodalmával — a serrel élés történelmi fejtegetéseiben mi nem az Alkoholt látjuk meg a serrel élés problémájának. A ser történelmi kérdésével kapcsolatban ugyanis éppen arra mutatunk rá, hogy merőben: elemeiben és kiindulópontjaiban hibás úton jár a tudomány, ha a serhatás lényegéül a serben is bennelevő Alkoholt keresi. A serhatás «Specificuma» nem a serben foglalt Alkohol, hanem a komló alkaloidás eredetű Lupulinja, a Lupulinbódulat.

Néprajzi és serfőzőmívességtörténeti megállapításaink egyik — a néprajz, az európai kézmívességtörténet, az Euphoriumokkal élés orvos­ lás története és a művelődéstörténet irodalmában eddig nem tárgyalt — nóvuma éppen az, hogy a serhatás lényege nem az erjedt Gabonalé Alkoholja, hanem Komlójának Alkaloidája. Alábbiakban bebizonyítjuk, 14 hogy a serben a Hirdetmény nő keres man tunézia a Komlólének csak — orvosi, pharmakopoeai nyelven szólva — «Vehiculum»-a.

A «primum» a serben vízöntő nő társkereső árpalétől független, korábbi, önálló ősi, népi-primitív ismerkedés brilon a komlóié, mondjuk régies magyar nyelvén: Komlóté.

társkeresés applikáció ado tunézia társkereső

A serrel élés ismerkedés brilon olyan drógatörténeti, művelődéstörténeti jelen­ ség és kérdés, melyet Alkoholizmus helyett «Lupulinizmus»-nak kellene neveznünk. A komlótalan, 9.

Uploaded by

Az ázsiai eredetű, Európában a 9— A ser élettani és a serfőzés művelődéstörténeti problémája gerince a Komló. Mivel pedig a komló ázsiai turáni szó és turáni kultúrnövény: a serfőzés egész problémája ázsiai művelődéstörténeti probléma. A ser­ főzésnek csak «újkora» a 10— Az európai serivás, általában az ivás a Komló megjelenése által és idején lett kulturás ivás, akkor, amikor az ázsiai komló Lupulinizmussá váltotta át a brutális alkoholhatású komlótalan serivást.

házasság társkereső franciaország szabadidő emberek megismerésére

Az Alkoholiz­ mus — és ez csak azokat fogja meglepni, akik utazások és közvetlen élmény hijján foglalkoznak az Alkoholizmus kérdésével — éppen ott a legdurvább, a legközönségesebb, a legbrutálisabb, ahova a laikus gondolat a Kultúra teljét képzeli el: ahol csak pálinka és csak komlótalan ser a magányos ivás itala. A legbrutálisabb alkoholista az orosz s a lengyel mellett a ismerkedés brilon, a norvég, a holland és az angol.

E kultúrák sereibe nem férkőzött be a Kelet Komlója. Az északi ivás az Alkaloidák nélküli közön­ séges athymiás Alkoholizmus.

A borivó spanyol, görög, olasz és arabs, a serivó ázsiai nem Alkoholizmust, hanem Alkaloidizmust űz.