Ismerősök meiningen.


Mi voltunk az ország összes sajtójában az első lap, kik a kormány vád alá helyezését sürgettük az új országgy. A népgyűlést előkészítő bizottság egyik heves szónoka máris bárd által leguruló fejeket akar látni, s általában az egész népgyűlés olyan iránylatban látszik megindulni, mely máris ítéletet mond a kormány fölött, vádolja és bűnösnek mondja azt ki, s csupán mintegy törvényes hatalom hiányában adja át a kész ítéletet végrehajtás végett az országgyűlésnek.

Bündnis Mut zur Wahrheit Gerd Teil1 am 11.10.2020 in Meiningen

A népgyűlésnek, mint mi hittük, nincs ehhez joga. Vádló és bíró egyszerre már jogi szempontból sem lehet. Alkotmányos szempontból még kevésbé.

  • Saját város warendorf ismerkedés
  • Távmunka társkereső

A nemzet s következésképp a népgyűlés csak vádolhatja a kormányt, és vád alá helyezését kérheti az országgyűléstől, a gyanú alapján és a tények nyomán úgy, amint e tények az ő fölfogása szerint bűnösek. Ha egy lépéssel tovább megy a népgyűlés, - kilép azon vonalból, amelyen belül hatalom.

ismerősök meiningen

Leveti magáról a komolyság ünnepies köntösét, mely egészen elborítja, mely vádoló szavának tekintélyt adott, - ismerősök meiningen kilátszik alóla a nép egyenkint, s a nép csak együttvéve nagy, egyenkint törpe Kiáltása vihar úgy, mely játszva söpri el a szemetet, gyenge szisszenés így, mely a levegőbe rezeg el Mi ismerősök meiningen a nemzet szavát és akaratát tiszteljük a fővárosi népgyűlésben; hisszük, hogy annak határozatát visszhangozni fogja az egész ország, s nagy horderőt tulajdonítunk annak, de csak úgy, ha át nem lépi hatáskörét.

Az egész nemzet higgadt szava előtt meg kell hajolnia az országgyűlésnek, s vád alá fogja helyezni a kormányt.

S a kormány is meghökken a bizalmatlanság ily nagy mérvétől, és elhagyja a megszerzett piros széket, amelyekről, oly hatalmas áramlat igyekszik őt eltolni. De ha maradnának is Tiszáék, egy dolog kétségtelen, ha vád alá hogyan megismerni az emberek egy új város. S ez az, hogy akkor védelmezniök kell magukat a keleti kérdéssel szemben követett politikáért, mégpedig nem puszta frázisokkal, mint ez, fájdalom, szokásban van a magyar parlamentben; hanem fölvilágosító adatokkal és az iránylat megjelölésével; - mert nem a »helyest« kurjongató mameluk többség fog állni a hátuk mögött, hanem a bírák.

ismerősök meiningen

Ha egyebet sem érnénk el a megtartandó népgyűlések által már így is többet érnénk el, mint maga az országgyűlés, mely a nagy európai bonyodalmak közepette anélkül oszlott szét, hogy Ausztria politikája és a kormány machinációi iránt a legkisebb tájékozottsága is legyen.

De el fogunk érni mindenesetre még többet is.

Egy intés lesz ez azoknak a bizonyos köröknek, kik a mai politikát előkészítették, hogy ha egy-egy magyar minisztériumot az azt támogató párttal együtt meg is lehet nyerni bizonyos iránylatnak, de a nemzetet nem lehet elaltatni sohasem; éber az mindig, örökké nyitott szem, a hazafiság virraszt fölötte.

És intés lesz a Tisza újra összehozott többségének, hogy íme, elfordított arccal állanak a nemzethez. Azok az elfordított arcok, talán elpirulnak e helyzetben.

ismerősök meiningen

S e pír, mint az érlelő nap, kihullasztja az elcsenevészedett kalászból. De csak akkor várhatunk ily eredményeket a népgyűléstől, ha az igazán népgyűlés marad, melynek szavát meghallgatni alkotmányos kötelesség, s nem haragvó tömeg, amelynek szavát meg nem hallgatni szintén alkotmányos kötelesség. Mert olyan a nép, mint az ős mitológia bűbájos nőalakjai, akiknek tündér arcuk, hullámzó édes keblük, karcsú derekuk csodaszörnyben végződött.

ismerősök meiningen

Jól meg kell fontolni: meddig mutassa magát a nép, hogy hódíthasson és ne keltsen visszataszító érzetet még önmaga ellen is. Kényes határ ez. S ettől függ minden Őszintén kimondjuk, hogy nem helyeselhetjük a népgyűlés programjába fölvett azon főbenjáró pontot, miszerint a hadsereg egy Törökországgal haladéktalanul kötendő konvenció alapján Boszniából és Hercegovinából nyomban visszahívassék.

Ez az egész népgyűlés komolyságát veszélyezteti, mert e határozat olyat kíván a kormánytól, aminek végrehajtása elháríthatatlan akadályokba is ütközhetik. Mert a konvenció megkötése két szerződő féltől függ.

Ideiglenesen le vagy tiltva

S az egyik ezek közül Törökország. Márpedig, hogy Törökországnak csakugyan nem parancsol a budapesti népgyűlés, az több, mint valószínű. Kíváncsiak vagyunk tehát, hogy ha - tegyük föl - Ausztriát megszállaná a jó szellem, engedelmeskedni a népgyűléseknek miként húzhatná vissza hadseregét a megkötött konvenció alapján, - ha azt Törökország nem akarná megkötni?

Ezek azon hibás alakiságok, melyek régi időtől fogva megölő betűi a népgyűléseknek, s melyek önkénytelenül ismerősök meiningen késztetik a kormányokat.

Vagy többet kívánnak a népgyűlések, mint amennyit szabad nekik, ismerősök meiningen nagyobbat, mint amennyit a kormányok tehetnek nekik. Kívánatos lenne, hogy a holnapi népgyűlés ne essék e hibába; legyen komoly, méltóságos és higgadt; ne ítélje el a kormányt ismerősök meiningen maga, hanem bízza az ítélést arra, akit illet a parlamentre; ne azt kívánja a kormánytól, amit a egyedülálló anya férfi know óhajt, hanem azt, amit a kormánynak megtenni kötelessége.

De azt kívánja, követelje folyton, mindenféle eszközzel, elengedhetlenül.

  1. Társkereső feleségül
  2. Egy hosszú névsor, melyből mindenik név egy leimádkozandó olvasószem, melyből mindenik név egy lemoshatatlan vád.
  3. Штука.
  4. Хотя, по правде сказать, эта планетка могла служить и каким-то чисто украшательским целям -- скажем, просто, чтобы красоваться луной на небе своего гигантского хозяина, Но даже в этом случае представлялось вполне вероятным, что ей придумали бы и еще какую-то дополнительную функцию.
  5. А когда нужда в них отпадала, они снова возвращались в призрачный мир Банков Памяти города.