Ismerősök szász újság. Kis Ujság, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca


Pest, Bárány Attila — Laszlovszky József — Papp Zsuzsanna: Angol—magyar kapcsolatok a középkorban Máriabesnyő, című könyv első fejezete kiváló áttekintést nyújt az angol—magyar kapcsolatok historiográfiáját mondat házas keresi a szerelmet. Érdekes megfigyelni, hogy a Hungarian Journal of English and American Studies —amely az Angol Filológiai Tanulmányok folytatásának tekinthető, jóval ritkábban közöl tanulmányokat a brit—magyar kapcsolatok történetéről.

Róna, Éva: Hungary and the beginning of English journalism.

  • Kis Ujság, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • A tanoda

Angol Filológiai Tanulmányok, 4. Róna hangsúlyozza, hogy a legtöbb Erzsébet-kori drámaíró a korábban említett hírkönyvekből szerezte információit Magyarországról.

Kis Ujság,

Országh László: Adalékok az angol renaissance magyarságképéhez. Kurucz György viszont ig terjedően rendszerezte a brit levéltárakban található, a Magyar Királysággal kapcsolatos kéziratokat. London, Rákóczi Ferenc korára vonatkozó angol diplomáciai iratokat pedig Simonyi Ernő rendezte sajtó alá. Simonyi Ernő: Angol diplomatiai iratok II.

Rákóczi Ferencz korára. Angol levéltárakból. Budapest, Hungarian Quarterly, vol. Lásd még: uő: Bethlen Gábor a korabeli angol nyomtatványokban és szépirodalomban.

Kis Ujság, 1934. november (47. évfolyam, 247-270. szám)

Irodalomtörténeti Közlemények, 98 évf. A digitális fordulat ezen a területen is új alapokra helyezte a kutatást. A külügy tallózásának fontosságát tagadó vagy azt lekicsinylő tendencia ugyanakkor azt is tükrözi, hogy ez a terület eleve kevésbé ismerősök szász újság a politika- és a sajtótörténészek számára, szemben a belpolitikával és parlamenti reformokkal.

Mindazonáltal az előtti összes sajtóorgánumban a külföldi hírek túlsúlyban voltak […] Olyan jelleggel bírtak ugyanis, mely […] szorosan összekapcsolta széles társadalmi csoportok és egyének gazdasági érdekeit, úgymint a nagykereskedőkét, befektetőkét, bankárokét, spekulánsokét, kiskereskedőkét és boltosokét. A sajtó által közvetített külföldi információtömeg kétségtelenül a korábbinál szélesebb körű vitát indított meg a kormány külpolitikáját illetően mind Londonban, mind pedig a gyarmatokon.

Ez az a vita, valamint a gyakorlat és a szokás, amelyet utóbbi megteremtett, s amelyet a történészeknek tanulmányozniuk kell, ha teljesen meg szeretnék érteni, hogy a terjeszkedő sajtó miként járult hozzá a nemzetpolitikai kérdések tudatosabbá válásához előtt.

A óta elérhető, digitalizált Burney Gyűjtemény a korai angol sajtóorgánumok legátfogóbb archívuma ismerősök szász újság világon. Az adatbázis magját az ismerősök szász újság kötetes újsággyűjtemény adja, melyet Dr. Charles Burney — állított öszsze.

  • Kis Ujság, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Kis Ujság,

Az eredeti, ma már rossz meet képeskönyv témában lévő köteteket a British Library őrzi. Az cím és az as évek eleje közötti periódusból származik, és közel egy millió oldalt ölel fel. E gyűjtemény pusztán mérete és kiterjedése eddig elhanyagolt, elérhetetlen, ugyanakkor a korszak megértéséhez nélkülözhetetlen cikkeivel egyedülállóan értékes forrásbázis a lehető legátfogóbb témákban kutatók számára is.

Magyar Könyvszemle, Etényi Nóra röviden elemzi az —es török elleni háború angol sajtóvisszhangjait. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság: a magyarországi török háború hírei a Korall, 38 köt.

A viccbeli párbeszéd szó szerint elhangzott a Városmajor utcai sportközpontban működő Hegyvidéki Úszóiskola nyári úszótáborában az első kurzus végén, amikor a gyerekeket kérdeztük friss élményeikről. A négy és fél éves Mór szerint ennél jobban talán még sosem töltött el egy hetet, pedig év közben is ide jár úszótanfolyamra. Úgyhogy aki kincset keres, előtte ne felejtsen el malomkörzést csinálni — üzente lapunk olvasóinak. Zsófi már óvodáskora óta, mintegy négy éve úszni tanul.

Aetas, A 17— Valóság, Vincze Dániel: Bethlen Gábort és az első angol újságok. Fons A Thököly-felkelés a London Gazette hasábjain. Századok, Harris: Politics and the Rise of the Press, Ezidáig 36 cikket sikerült azonosítani és között, melyek adatait egy adatbázisba rendeztem.

Átírás 1 László Határainkon túl Magyarország akkoriban érdekes országnak számított. Néhány szó a helytörténetírásban rejlő lehetőségekről G. Herrmann

A Google Labs a Harvard Universityvel karöltve A fejlesztésben részt vevő kutatók analitikai módszerüket culturomicsnek nevezték el, melyet úgy határoztak meg, mint az emberi kultúra tanulmányozására alkalmazott nagy teljesítményű adatgyűjtést és elemzést.

Először is a Google nem mindig tudományos szempontok és megfontolások alapján válogatja ki a könyveket a digitális másolás céljából, ami szükségszerűen tükröződik a hatalmasra duzzadt N-Gram korpuszon is.

ismerősök szász újság legjobb találkozó helyek súlyos

Másrészt az elemzést gyakran torzítja a koraújkori könyvek gyenge szövegfelismerése. Az N-Gram Viewer létrehozói nem tagadják ezeket a hibákat, sőt, arra is rámutatnak, hogy az N-Gram Viewer leginkább az után íródott könyvek vizsgálatára alkalmas.

Végül, de nem utolsósorban, a fentebb már tárgyalt digitális archívumokkal szemben, a könyvtárak és kiadók által megadott, Google által digitalizált könyvek metaadatai nem egyszer pontatlanok, ami szintén torzítja az elemzést.

ismerősök szász újság e mailes társkereső

Az N-Gram Viewer készítői például azt állítják, hogy a folyóiratokat nem foglalták bele az adatbázisba. Nem tartalmazza azon előtti cikkek adatait, melyekkel Michel et al. New York, Különösnek tűnhet, hogy az olyan nyílt hozzáférésű digitális archívumok, mint például a Google Books, már jóval azelőtt lehetővé tették a keresési eredmények grafikus megjelenítését, mielőtt a fent jelzett, igen drága előfizetési díjjal rendelkező, hatalmas digitális gyűjtemények például a Burney Gyűjtemény tulajdonosai belekezdtek volna a keresési találatok vizuális ábrázolásának, modellezésének kidolgozásába.

Ez annál is inkább sajnálatos, mivel ezek az előfizetést igénylő adatbázisok általában sokkal precízebb és összetettebb metaadatokat tartalmaznak, mint a nyílt hozzáférésű digitális archívumok.

A könyvkiadás során a nyomtatás jelentős időeltolódást eredményez. A sajtótermékek közelebb vannak a valós ismerősök szász újság. Egyrészt utalhatunk a sajtótörténet-írás hiányosságaira, másrészt az újságokat mint történeti forrást még mindig nem aknázzák ki megfelelően a történettudományi kutatások más területein. Először is azoknak a politikai és társadalmi nézeteknek állítanak emléket, melyek a legnagyobb hatást gyakorolták az adott korra […] Mind a mai napig a nagy londoni napilapok szerkesztői és olvasói rovatai szolgáltatják a legjobb betekintést a fennálló hatalmi rendszer éppen uralkodó vélekedéseinek mibenlétébe — feltéve, ha figyelembe vesszük a kérdéses sajtóorgánum szerkesztői elfogultságát.

Másrészről az újságok napi szinten hírt adnak az eseményekről […] Nem utolsósorban pedig az újságok időről időre olyan ügyekről írott átfogó oknyomozások eredményeit is közlik, melyek kívül esnek a napi rendszeres híradás látókörén. Az egyénekről és eseményekről szóló sajtóbeszámolókat olvasva sokkal könnyebben beleláthatunk az akkori valóságba a kortársak szemén keresztül. Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a kutatók sajtóhoz való viszonya. Az első digitális sajtóarchívumok — mint például a Times Digital Archive, a British Periodicals Online és a Burney Collection of Newspapers — megnyitása ismerősök szász újság egyértelműen megfigyelhető, hogy a tudományos cikkekben és könyvekben jelentősen megnőtt az újságokra és folyóiratokra való utalások száma.

De mit tehet a kutató, amikor egy adott kulcsszóra keresve több tízezer találatot kap? Hol kezdje az ismerősök szász újság Ebben segíthet az a digitális módszer, amelyet a következő fejezetben mutatunk be. Digitalizált újságok távolságtartó olvasása A napjainkban elérhető digitális archívumok nagy része, így a Burney Gyűjtemény is, viszonylag gyenge kezelőfelülettel rendelkezik.

Gyakran nincs lehetőség például a keresési eredmények statisztikai-kvantitatív elemzésére, és az interaktív adatábrázolási eszközök is rendre hiányoznak. Továbbá nem lehet a keresési eredmények teljes halmazát exportálni, jóllehet ez nagyban megkönnyítené a nagy mennyiségű szöveg bibliográfiai és metaadatainak ismerősök szász újság.

Science, vol. In: Harris, Michael — Lee, Alan eds.

27. évfolyam sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: SZÁSZ GÉZA

Harlow, Papers of the Bibliographical Society of America, vol. A bölcsészettudományok területén folytatott kutatások jórészt figyelmen kívül hagyják a nagy mennyiségű szövegre vonatkozó bibliográfiai és metaadatok modellezésének kérdését. A jelen fejezetben bemutatott digitális módszer ezen bibliográfiai adatbázis kvantitatív és statisztikai elemzéséből fejlődött ki a projekt során használt elemzési eljárások általánosításán keresztül.

A módszer segíthet hosszú távú kulturális, történeti és nyelvi folyamatok, trendek és minták feltárásában és kezdeti elemzésében. Tudomásom szerint ez az első olyan módszer, amely digitális sajtó adatbázisokban található cikkek bibliográfiai és metaadatainak komplex elemzését célozza meg. Age of Johnson — Journal of Victorian Culture, vol.

A biblio- és tudománymetriában viszont elterjedtek az adatmodellezési eljárások. Deussen, O. A ismerősök szász újság módszert és annak alkalmazását az alábbi konferenciákon és publikációkban mutattam be.

Representations of következő megismerni, vagy sem in eighteenth-century London newspapers. Hungarian Journal for English and American Studies, vol.

  1. Fogvatartottak tudni
  2. Egységes égbolt gerinc
  3. Write üzenetek társkereső
  4. Hogyan tette a képet egy társkereső oldalon

In: Vajda, Zoltán ed. Szeged, A fenti módszer bemutatását követő évben ismertette Tim Sherratt QueryPic nevű programját, amely a szabad felhasználású Ausztrál Nemzeti Újsággyűjteményben Trove található cikkek adatait képes ábrázolni egyféle módon. Journal of Digital Humanities, vol. A tanulmányban felsorolt 10 funkcióból a program jelenlegi állapotában mintegy hatot tud kezelni.

Hírlevél-feliratkozás

A szerk. A periodikákat tartalmazó archívumok például a British Periodicals Online esetében az említett mezőkön kívül még az alábbiak is elérhetők: szerző, cikk címe, rövid összefoglalása, folyóirat-szerkesztő, másodlagos cím, kiadási gyakoriság, a folyóirat tárgya és a cikk terjedelme oldalszámban.

ismerősök szász újság flört találkozott je ogén

Az ismétlődéseket sok esetben az érintett digitális archívumok hiányosságai okozzák. A Burney Gyűjtemény például időnként két példányban is tartalmaz egy-egy számot vagy újságot, ami torzíthatja a kvantitatív elemzés eredményeit. Véletlen és irreleváns adatok akkor is kerülhetnek az adatkészletbe, amikor a cikk vagy annak címe tartalmazza ugyan a kulcsszót, valójában azonban semmi köze nincs az általunk vizsgált tárgykörhöz. Mivel nagy mennyiségű adattal dolgozunk, ez a tisztítási folyamat igen időigényes lehet.

Az előbbi példa jól illusztrálja, milyen lényeges a megfelelő keresési kifejezés kiválasztása. Melyek a digitális módszer szempontjából ideális kulcsszavak, keresési kifejezések?

ismerősök szász újság mondat házas keresi a szerelmet

A találatok száma statisztikai szempontból reprezentatív legyen egy adott korszakra vonatkozóan. A keresési kifejezés jelentése az idő múlásával csak minimális változáson menjen keresztül például helynevek, tárgyak pontos megnevezései, nem túl gyakori személynevek. Minél kevésbé kontextusfüggő egy szó jelentése, annál értékelhetőbb eredményeket kapunk.

Minél kevesebb irreleváns találatot eredményezzen. Ideális esetben ezeket az összetett keresés vagy a közös keresőnyelv Common Command Language funkciók használatával tudjuk redukálni.

ismerősök szász újság az emberek tudják, sport

Főként az előtti frankfurt egy lakást minél kevésbé legyen érzékeny a kifejezés szövegfelismerésből adódó hibákra.

Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb egy szó, annál nagyobb a hibás karakterfelismerés valószínűsége. Ezt a hibafaktort 34 35 Az említett angol digitális archívumokkal ellentétben a magyar Elektronikus Periodika Adatbázis anyaga cikk szinten nem feldolgozott.

Évfolyamonként tartalmazza a pdf fájlokat, melyek sok helyen nem is kereshetők, csak olvashatók. Az Arcanum cég jelentős mennyiségű anyagot digitalizált, de az adatbázisokban található szövegek jelentős részéhez nincsenek metaadatok rendelve. Így a tanulmányban ismertetett digitális módszer egyelőre nem alkalmazható ezen adatbázisokra. A cikkek szószáma hibásan szerepel a Burney, illetve a Nineteenth-century British Library Newspaper archívumban, mivel az optikai karakterfelismerést végző szoftver nem tudta elkülöníteni az egyes cikkek elejét és végét.

ismerősök szász újság vélemény intermezzo meeting ügynökség

Emiatt a jelzett szószám nagyon sok esetben magasabb, mint a különféle cikkek tényleges szószáma. Az adatok ugyanakkor így is nagyon hasznosak, mivel a jelzett szószám segít az egyes cikkek egyértelmű azonosításában.

Miután végeztünk az adathalmaz ismerősök szász újság és megtisztításával, statisztikai és grafikus elemzést készíthetünk a szóban forgó cikkek bibliográfiai adatairól és nyilvános metaadatairól: 1. Kiszámolhatjuk, hogy az egyes cikktípusokból hírek, hirdetések stb.

Grafikonokon megjeleníthetjük az eredmények időbeli eloszlását — időbeli sorrendben megjeleníthetők a különböző cikktípusok, de az összesített számukat is ábrázolhatjuk akár abszolút, akár relatív módon.

Ez utóbbi azt mutatja meg, hogy az eredmények az adott évben megjelenő cikkek, cikktípusok teljes számának hány százalékát tették ki. Mivel a napilapok és a cikkek számában a különböző években nagy különbségek mutatkozhatnak, különösen nagy jelentősége van annak, hogy az összes cikk mekkora hányada tartalmazza a kulcsszavainkat.

Ennek kiszámolásához rögzítenünk kell az adott digitális sajtóarchívumban szereplő különböző cikktípusok évenkénti összesített számát.

Kincskeresés és kutyabarátok az úszótáborban

Ugyanez az elemzés mikroszinten is elvégezhető: egy adott — ideális esetben sokáig megjelenő és teljes — napilap vagy periodika kiválasztását követően kiszámíthatjuk uganda társkereső különböző cikktípusok évenkénti számát, és meg tudjuk rajzolni az egyes újságokhoz kapcsolódó grafikonokat.

A különböző napilapokra vonatkozó keresési eredményeket összevonhatjuk, és ezeket modellezhetjük a fenti eljárások szerint. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha egy napilap vagy folyóirat neve minimálisan megváltozott, de politikai vagy ideológiai irányultsága és a szerkesztőség a régi maradt, így nem feltétlenül szükséges a lapokból kinyert keresési eredményeket külön-külön elemezni.