Silvester egyetlen párt bonn


Kisalföld, A szép épület előtt és mellett a csa­tornaépítés során összegyűlt föld és törmelék éktelenke­dett vasárnap délig. A lakók ugyanis nem tudtak volna be­költözni a házba, ha a KISZ-esek nem segítenek.

Az ÉM. Györ-Sopron me­gyei Állami Építőipari Válla­latnak. Mivel az ÉPFU gépko­csivezetőinek már nem volt.

keressen egy jó társkereső balveer társkereső

Tegnap délután harminc Révai-gimnazista is kivonult a Bartók Béla úti építkezésre. Négy épülethez ugyanis a mo­zaiklapok későn érkeztek meg, és így daruval már nem lehetett azokat az emeletekre szállítani.

A gimnazisták fel­hordták a mozaiklapokat a burkolok számára. A középis­kolások segítségét az' építő­ipari vállalat kiszistákból álló festő brigádja úgy viszo­nozza, hogy télen az iskola, festésre, javításra szoruló he­lyiségeit rendbe teszi.

A közgyűlés előzetes napi­rendjén mintegy kilencven kérdés szerepel. Kambodzsa, Algéria, Indonézia és más országok javaslatára a napi­rend-tervezeten szerepel a Kínai Népköztársaság törvé­nyes ENSZ-jogai helyreállí­tásának kérdése. Ezen a napon természe­tesen sok helyütt szóba ke­rül a karácsony és az újév is.

zoom találkozó meet peter singler offenburg

A Győr-Sopron megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat központjában tegnap az ünnepi felkészülésről a következőket mondották: — A héten megérkezik Győrbe az első déligyümöcs szállítmány: 60 mázsa man­darin és 40 mázsa füge. A hét végére már árusítják az üzletekben Győrött és Mo­­sonmagyaróvárott. A narancs közvetlenül az ünnepek előtt várható a boltokban. Mazso­lától bőséges a készlet.

Magyarok ábrázolása külföldi játékfilmekben

A választék: silvester egyetlen párt bonn féle konzerv. Győrött és Mosonmagyar­­óvárott négyféle minőségben ás árban négy vagon sza­loncukor kerül forgalomba. Csokoládétól és függelókáru­­ból nagyobb a választék, mint karácsonya előtt. Beigli és tortalap is bőven lesz.

Forgalomba kerül sok bor és pezsgő is. Sokam fáradoznak azért, hogy az es esztendő kel­lemesen fejeződjön be. A vendéglőkben és éttermek­ben is javában tart a készü­lődés. Győrött a Vörös Csil­lag Szállóban karácsony és szilveszteri főpróbaként, csü­törtökön, december 3-án este vadászvacsorát rendez­nek. Erre az alkalomra László Imre fővárosi ma­­gyarmóta-énekest szerződtette a szálló vezetősége.

Ma vágják ki az első fenyőfákat A Kisalföldi Állami Erdő­gazdaság területén ma vág­ják ki az első fenyőfákat. A svéd gyártmányú motoros fűrészek Kapuvár és Moson­magyaróvár környékén lép­nek munkába. Az első szál­lítmányokat a fővárosba küldik. Győrött a jövő héten kezdik árusítani a kará­csonyfát. Karácsonyikor és újévkor ünnepi menü várja a szálló vendégeit.

Szilveszterre asz­talt lehet foglalni és a va­csorához tombolajegyet mel­lékelnek. Az ünnepekre egyebek között több mint ötezer üveg állami gazdasági különleges bort szereztek be. Nem marad el Szilveszter éjszakáján a hagyományos élő malac körbehordozésa sem, amit szintéin kisorsol­nak. Új cikk A Magyar Likőripari Vál­lalatnál már a november is az ünnepi készülődés jegyé­ben telt.

társkereső oldalak 74 partnervermittlung ruha

Hatmillió forint értékű likőrt és pálinkát ad­tak el. A tapasztalatok sze­rint a kiváló minőségű italok iránt rendkívül megnőtt az érdeklődés. A választék bő­séges.

Üj cikk is forgalomba ke­rült; a száraz iirmös bor. Természetesen nemcsak enni- és innivalóból, hanem játékáruból, ajándéktárgyak­ból is bőséges a választék. Az a sok ezer ember, aki az ünnepek sikerén fárado­zik, az idén is ki akar tenni magáért. Az Antonin Novotny ve­zette csehszlovák párt- és állami küldöttség, röviddel megérkezése után látogatást tett Leonyid Brezsnyevnél.

Ugyancsak hétfőn a kül­döttség felkereste a Kreml­ben Alekszej Koszigin szov­jet miniszterelnököt. Csomóét, aki hétfőn reggel Párizsba érkezett, a francia köztársasági elnök kedden délután fogadja.

A kongói ha­zafiak hóhérának megjelené­se Párizsban felháborodást váltott ki a francia közvéle­ményben.

Csőmbe fogadása a francia elnöki palotában — hangoztatja az Humanité — kihívás a francia nép ellen. Hanoiban vasárnap befeje­ződött a dél-vietnami nemzet­közi költsége nem választ értekezlet.

A záróülésein határozatot hoz­tak Vietnamról, üzenetet fo­gadtak el a dél-vietnami nép­hez, ' felhívást intéztek az amerikai néphez, valamint szolidaritási határozatot hoz­tak az ázsiai, afrikai és latin­­amerikai népek harcával­­kapcsolatban. Az értekezlet elhatározta, hogy december át, a Nem­zeti Felszabadítás! Front megalakulásának évforduló­ját a dél-vietnami néppel vállalt nemzetközi szolidari­tás napjának nyilvánítja. A meleg, ba­ráti légkörben lefolyt beszél­getésben Vályi Péter, a Ma­gyar Országos Tervhivatal el­nökének első helyettese is részt vett.

Az elmúlt héten ugyanis még vita folyt a kor­mánykoalíción belül arról, vajon tegyen-e Bonn enged­ményt ebben a kérdésben a Brüsszelben most kezdődő közös piaci értekezleten, és ha igen, milyen feltételek mellett. A kormány szóvivője hét­főn délután közötte, hogy a kétnapos tanácskozáson meg­egyezés született, amelynek részleteit Erhard kancellár szerdán ismerteti a parla­mentben.

A kiszivárgott értesülések szerint a bonni kormány kül­döttei a brüsszeli konferen­cián olyan kompromisszum elérésére törekszenek, amely­nek értelmében a nyugatné­met gabonaárat a jelenlegi tonnánkénti márkáról kö­rülbelül márkára csök­kentenék a Mansholt-tervben eredetileg előirányzott márka silvester egyetlen párt bonn.

Ennek fejében Bonn különböző ellenszolgál­tatásokat igényel közös piaci partnereitől. A nyugatnémet küldöttség továbbá azt igyek­szik majd elérni, hogy a ga­bonaár-csökkentés életbelép­tetésére csak július else­jén kerüljön sor.

A kormány 1. A választások sikeres elő­készítésében és lebonyolítá­sában a népfront bizottságok­kal az élen, valamennyi ille­tékes szerv jó munkát vég­zett.

A választások mind a négy községben jó hangulat­ban, zavartalanul bonyolód­tak le. Á népművészei- szerepe mai életünkben Nagy Irén tanítónő szep­temberben került Tárnokréti­be.

Iskolai oktató-nevelő munkája mellett a község kulturális életének fellenui­­tésével is törődik. Az iskolá­ban színjátszócsoportot és énekkart szervezett. A szín­játszócsoport már két elő­adást tartott, a bevételből magnetofont akarnak vásá­rolni.

társkereső app vorarlberg parkereso kolozsvar

A fiatal tanítónő úgv tervezi, hogy a közeljövőben felnőtt énekkart is szervez, a magnetofon nagy segítségére lesz a felkészülésben. Most készíti a klubnapok programját, melyben kézi­munkaszakkör indítása is sze­repel. A népművészet és a népművészeti alkotások meg­ismertetéséhez és megszeret­tetéséhez kért segítséget a fiatal nevelő győri tanárától, Borsi Ernőtől.

Szombaton este a tárnok­réti művelődési házban száz­hatvan főnyi közönség előtt tartotta meg Barsi Ernő, Bar­­si Ernőné és Patak Katalin nagy sikerű előadását.

Klasszikus zeneszerzők népi ihletésű dalait szólaltatták meg. Barsi Ernőné kellemes hangja, Barsi Ernő hegedűkí­sérete, majd szólószáma Pa­tak Katalin másodhegedűssel megnyerte a közönség tetszé­sét.

  1. Szolnok Megyei Néplap, január ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  2. Hány dátumok tudni
  3. Nógrád,
  4. Katar nő keres férfit
  5. Nógrád, január ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  6. Az áttételesség és a helyettesítés alakzatai Történelmi emlékezet a vajdasági magyar irodalomban a XX.

A zeneszámok után Barsi Ernő színes diafilmeket mu­tatott be silvester egyetlen párt bonn népművé­szeti alkotásokról, háromszéki gyűjtőútjának eredményei­ből. Az előadás után a közönség kiállításon tekinthetett meg néhány rábaközi, kalotaszegi csodálatos szépségű kézimun­kát. Szép, kényelmes az OTP új megyei fiókja Tegnap volt ax ünnepélyes megnyitás Holndonner Kálmán, a megyei fiók igazgatója megnyitó beszédét tartja Reggel még az utolsó si­mításokat végezték az Orszá­gos Takarékpénztár megyei igazgatóságának győri Árpád út Megjelentek az ünnepélyes megnyitón silvester egyetlen párt freiburg me­gye és Győr város párt- anami- társadalmi- tömeg­­szervezeteinek, üzemeinek, vállalatainak, intézményei­nek vezetői, képviselői.

Jelen volt az Országos Takarék­pénztár részéről Gács László vezérigazgató, dr. Tarján Endréné vezérigazgatóhelyet­tes, dr. Rálonyi Imre igaz­gató, a hálózati főosztály vezetője, Bárány Ferenc osz­tályigazgató, a fiókosziály vezetője.

A vendégek, a takarék­­pénztári dolgozók gyönyör­ködve szemlélték a modern, földszinti helyiséget, amely­ben kényelmesen dolgozhat­nak az ügyfelekkel foglal­kozók és kényelmesen intéz­hetik dolgaikat a takarék­­pénztár ügyfelei.

A ménnye­­zet kiváltképpen tetszetős és praktikus kiképzése barátsá­gos keretbe foglalja a mo­dern bútorokkal, jó világí­tással ellátott, elegáns, fi­nom színekben tartott tágas helyiséget. A vendégeket Holndonner Kálmán, az Országos Taka­rékpénztár megyei igazga­tója köszöntötte.

Elmondta, hogy az Intézet Győr város fejlődésében is fontos ese­mény a modem győri fiók és a megyei igazgatóság székhazának megnyitása —, majd áttekintést adott az OTP sokrétű és egyre bő­vülő feladatköréről. A ha­zánkban és a megyében is megmutatkozó fejlődés ter­mészetes következménye, silvester egyetlen párt bonn a takarékpénztár ma jóformán minden család előtt ismert intézmény, s valójá­ban a lakosság bankjává vált.

Ezek a tényezők, a felada­tok mind jobb megoldása és a további fejlődés szempont­jából vált szükségessé az új takarékpénztári fiók létesí­tése; ez egyike az ország legmodernebb takarékpénz­tári fiókjainak. Végezetül Holndonner elv­­társ köszönetét mondott a páirt- a tanácsi szerveknek, az OTP silvester egyetlen párt bonn, hogy lehetővé tették a székház megépítését.

Megköszönte a tervezők és a kivitelezők lel­kiismeretes munkáját. A ta­karékpénztári dolgozók ne­vében megígérte: mindent megtesznek munkájuk to­vábbi tökéletesítésére. A megnyitás után a ven­dégek megtekintették az emeleti irodahelyiségeket is, amelyek silvester egyetlen párt bonn szépek, barátságosak és jó munka­­körülményeket nyújtók, mint a földszinti helyiség.

A ven­dégek tetszésüknek adtak ki­fejezést és sokáig elbeszél­gettek a takarékpénztár dol­gozóival. Az ünnepélyes megnyitás ezzel végétért. Tegnap dél­után már az új helyiségben folyt a munka.

A tőlük meg­szokott udvariassággal, elő­zékenységgel és szakértelem­mel szolgálják a győri és a megyei ügyfeleket az OTP dolgozói új helyiségükben is, az új helyiség adta kedvező munkakörülmények követ­keztében az eddiginél is job­ban.