Singler vas erfurt


Vas Népe, Szerda Q genfi leszerelési értekezlet keddi illése Kedden tartotta Géniben A másfélórás ülés folytatta a vitát a szocialista országok pén­teken előterjesztett újabb javas­latáról.

Tarabanov külügyminiszterhe­lyettes, a bolgár küldöttség ve­zetője felszólalásában erőteljesen támogatta az április 8-i szovjet javaslatokat, és hangoztatta, hogy azokat singler vas erfurt két fél álláspontja kö­zeledésének érdekében terjesztet­ték elő. Felszólította a nyugati küldöttségeket, jelentsék ki vi­lágosan, hogy miért utasítják el az singler vas erfurt és teljes leszerelés szovjet javaslatában előirányzott négyéves határidőt.

A következő felszólaló Dainelli, ai olasz küldöttség tagja, a Nyu­gat nevében javasolta: létesítse­nek közös kelet—nyugati műsza­ki munkacsoportot, amely hiva­tott lenne a tömegpusztító fegy­verek kozmikus használata meg­tiltásának kérdését tanulmányoz­ni.

Lachs professzor, a lengyel küldöttség tagja rámutatott, hogy vannak bizonyos hasonlóságok a szovjet és a nyugati javaslatok között.

Ezért — mondotta feltét­lenül vita tárgya lehet az április 8-ón előterjesztett szovjet javas­lat. Sajnálatos, hogy a nyugati küldöttek nem hajlandók azt részletesen megvizsgálni. Eaton, az amerikai küldöttség vezetője rövid felszólalásában azt próbálta bizonygatni, hogy a szovjet javaslat eltér az ENSZ- közgyűlés leszerelési határozatá­tól, mert — úgymond —, ez a határozat nem azt indítványozza a leszerelési értekezletnek, hogy elvekről tanácskozzék, hanem konkrét leszerelési intézkedések­ről.

Arnold Zweig

Hasonló értelemben szólalt fel Jules Moch, a francia küldöttség vezetője is. Zorin külügyminiszterhelyettes, a szovjet küldöttség vezetője vá­laszában világosan kifejtette, hogy az ENSZ-közgyűlési határo­zat és a szocialista országok ja­vaslata között logikus összefüg­gés van. Hangsúlyozta, hogy a szovjet javaslat semmi esetre sem tér el az ENSZ-közgyűlés lesze­relési határozatától, mert a ja­vaslatban foglalt valamennyi elv ebből a határozatból fakad. A szocialista országok küldöttségei­nek az a célja, hogy a közgyűlé­si határozat megvalósuljon — mondotta Zorin.

feleség találkozó ember luxemburg

Mezincescu külügyminiszterhe­lyettes, a román küldöttség ve­­ztíiője emlékeztetett rá, hogy mi­lyen körülmények között került sor a singler vas erfurt országok pénte­ki javaslatának benyújtására, és hangoztatta: a javaslat chambery nő search, biz­­tositni az értekezlet munkájának előrehaladását.

A következő ülést szerda dél­előttre tűzték ki. Herter ame­rikai külügyminiszternek arról a kijelentéséről, hogy a Szovjet­unió a csúcsértekezlet végéig fel akarja függeszteni a leszerelési tárgyalásokat, a Pravda megálla­pítja: Herter kijelentése annyira nem felel meg a valóságnak, hogy még a tízhatalmi ukrajna nő társkereső iroda részvevő amerikai küldöttség ve­zetője is kénytelen volt helyreiga­zítani külügyminiszterét.

A szov­jet 'küldöttség egyáltalán nem vetette fel.

Tanulmányok a kézműipar történetéből

A felek nemhivatalos tárgyalásokon álla­podtak meg a munka megszakítá­sában. A tízhatalmi bizottság munká­ját kommentálva a Pravda azt ír­ja, hogy a népek korunk legége­tőbb kérdésének, az általános és teljes leszerelésnek mielőbbi meg­oldását óhajtják. De, mint a bi­zottság négyhetes munkája meg­mutatta, a nyugati hatalmak ki­térnek e kérdés megoldása elől.

A nyugati hatalmak ilyenfajta állásfoglalása távolról sem segíti elő az általános és teljes lesze­relés -vakorlati megvitatását — folytatja a Pravda. Herter pedig szemmelláthatólag másra akarja hárítani a felelősséget a bizottság munkájának hátráltatásáért.

Vas Népe, április ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

A szocialista országok küldöttsé­gei — amelyek gyakorlati módon közelítik meg a leszerelés kérdé­sét — rámutattak, hogy most azt kellene rögzíteni, ami közelebb hozza, nem pedig azt, ami eltá­volítja a bizottság tagállamainak álláspontját. Ez lehetővé tenné, hogy megtalálják a bizottság mun­kájának folytatásához szükséges, mindenki számára elfogadható alapot.

Senki sem kelthet több gya- ; nakvást e politikával szemben, » mint maga a nyugatnémet kor-!

ismerd conjuguer

A cikk rámutat, hogy minden alkalommal, amikor szóba kerül a német militarizmus és revans­­izmus feltámadásának veszélye, vagyis valahányszor nevén neve­zik a gyermeket, a hivatalos Bonn képviselői felöltik a sér­tett ártatlanság pózát. De bármit tegyenek is, ettől még a fekete nem lesz fehér.

Ez azonban semmit sem változtat a tényeken.

egyetlen túra rhine neckar

Az Indiai Kommunista Párt Központi Bizottsága megállapít­ja, hogy a Szovjetunió és a többi szocialista ország fáradozásainak eredményeképpen érezhetően ja­vul a nemzetközi helyzet. A párt határozati javaslata felszólítja a nagyhatalmakat az általános és teljes leszerelésre, a csúcsérte­kezlet sikerének biztosítására. Sürgeti a kínai—indiai határkér­dés békés rendezését és singler vas erfurt két or­szág baráti kapcsolatainak meg­erősítését.

A határozati javaslat befejező része harcot hirdet a szélsőjobboldali elemeket tömö­rítő új politikai párt, a szuatant­­ra párt ellen. E párt ugyanis mindinkább jobbra akarja szorí­tani a kormányt és követeli In­dia kül- és belpolitikájának mó­dosítását. El Szebai, az ázsiai és afrikai országok szolidari­tási tanácsa állandó titkárságának a főtitkára, az értekezlet meg­nyitásakor kijelentette: Kapcsola­tot kell teremteni az afro-ázsiai országok és Dál-Amerika békesze­rető erői között.

Tanulmányok a kézműipar történetéből

Szebai szerint a tanács program­ján a következő pontok szerepel­nek: harc a neokolonializmus el­len és küzdelem Afrika szabadsá­gáért; harc az afrikai faji megkü­lönböztetés ellen; az algériai hely­zet megvitatása; Korea, valamint Vietnam békés egyesítése, a Kínai Népköztársaság törvényes jogá­nak elismerése az ENSZ-ben és Mongoléba felvétele az ENSZ- be; küzdelem a katonai szerző­dések és támaszpontok ellen, a béke és a leszerelés megvalósítá­sa, a nukleáris kísérleti robbantá­sok megszüntetése; a Palesztinái kérdés, gazdaságfejlesztési kérdé­sek, kapcsolatok létesítése Latin- Amerikával.

Az UPI jelenti, határozati ja­vaslatot terjesztenek a szolidaritási értekezlet keddi ülése elé.

egyiptomi ingyenes társkereső

A ha­tározat re valamennyi afrikai ország számára függetlenséget kö­vetel. A határozat javasolja, hogy létesítsenek pénzalapot a szabad­ságharcosok megsegítésére és' in­tézetet afrikai és ázsiai tudomá­nyos vizsgálatok folytatására. In­dítványozza, hogy az afrikai és ázsiai országok létesítsenek közös piacot. A határozat javasolja továbbá, hogy növeljék az afro­ázsiai és latin-amerikai országok gazdasági és politikai együttmű­ködését és ben tartsanak kö­zös értekezletet.

A Szakszervezeti Világszövetség titkársága a conakryi ért.

TANULMÁNYOK A KÉZMŰIPAR TÖRTÉNETÉBŐL

A fasizmus kísérte­­te hétfőn megbuktatta Tambroni 17 napja alakult kormányát singler vas erfurt még mélyebbre singler vas erfurt Olasz­országot a második világháborút követő évek legsúlyosabb politi­kai válságába — írja az AP ró­mai tudósítója, majd megjegyzi; az a tény, hogy senkit sem em­legetnek Tambroni utódjaként, vi­lágosan mutatja, mennyire átte­kinthetetlen a helyzet. Gronehi kedden nem utazott Milánóba, ahol megnyitotta volna az idei milánói vásárt, s Rómá­ban maradt, ahol a tervek sze­rint kedden Cesare Merzagorával, a szenátus elnökével és Giovanni Leoneval, a képviselőház elnöké­vel tanácskozott.

  • A kezdeti munkamegbeszéléseket a források szisztematikus feltárása követte, és közben a főből álló szervezet országos és nemzetközi konferenciák megrendezésére is vállalkozott.
  • Vas Népe,
  • Tárgyaló emberi hátrányok
  • Vas Népe, április (5. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Nő szerelem diego suarez

Politikai körökben feltételezik; hogy Gronehi ismét keresztény­­demokrata politikust kíván meg­bízni a kormányalakítással. A szovjet—török kapcsolatokról Az MTI tudósítója jelenti: A megfigyelők az utóbbi idők egyik legérdekesebb diplomáciai hírének minősítették azt a köz­lést, hogy Menderes török mi­niszterelnök a Szovjetunióba lá­togat és a látogatás viszonzására Hruscsov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke Törökor­szágba utazik.

Mint a közlemény is hangoztatja, a látogatás célja a szovjet—török kapcsolatok megjavítása.

Köztudomású, hogy a két or­szág viszonya sok kívánni valót Szocialista tavasz az NDK mezőgazdaságában 14 kerületből 9 tsz-kerület Március végén a Német De­mokratikus Köztársaság 14 kerü­lete közül nyolc: Rostock, Neub­randenburg, Odera-Frankfurt, Potsdam, Schwerin, Cottbus, Lip­cse és Magdeburg volt már tsz­­kerület.

Április 2-án Erfurt is kö­zölte Walter Ulbrichttal, a Német Szocialista Egységpárt Központi bizottságának első titkárával, nogy immár a kerület összes pa­rasztjai a közös gazdálkodás mel­lett döntöttek. A tsz-kerületek jó részében a tavaszi vetést március végére be­fejezték — jóval hamarabb, mint az előző esztendőkben.

Rostock kerület, amely az NDK első tsz­­kerülete volt, azt a bonni állítást is megcáfolta, miszerint a pa­rasztok gyors ütemű, tömeges át­térése a közös gazdálkodásra visszaveti az árutermelést. A ke­rület mezőgazdasága március ára minden tételében teljesí­tette az árutermelési tervet. Az előző esztendőkben még nem volt példa arra, hogy a tervet minden tekintetben teljesítették volna.

társkereső kutya szerelmeseinek

Repülü-agionőmus — új szakma a mezőgazdaságban A rohamos fejlődés a falun olyan technikai eszközöket hozott a mezőgazdaságnak, amilyenek­ről a parasztok pár éve még nem is álmodtak. A repülőtechnika bevonulásá­val a szocialista mezőgazdaságba új mezőgazdasági szakma is létrejött — az avio-agronómusé, vagyis a repülő-agronómusé.

fogyasztás egyetlen háztartási svájc

Jü­­teborg körzet falvaiban például szívesen látott vendég Kempe avio-agronómus, aki a szerződése­ket köti a műtrágya repülőgépről való leszórására vagy a rovarir­tásra. A termelőszövetkezeti ta­gok sokra becsülik ezt a műsza­ki segítséget, hiszen sokan közü­lük már tavaly jó tapasztalatokai szereztek. Ehhez a teljesítményhez hat trágyaszórógépet kellett vol­na beállítani.

Az állatok naponta 80 dekát is híz­nak, úgyhogy a hizlalás ideje hét hónapra csökken. Az etetés tel­jesen gépesített. HDK-kiáliitás Conakryban Március án Conakryban, a Guineái Köztársaság fővárosában megnyílt az NDK gyógyszertani kiállítása, amely áttekintést nyújt az NDK-ban gyártott gyógysze­rekről, valamint a mezőgazdaság­ban használt rovarirtó szerekről.

Sem kereskedelmi forgalmuk, sem kulturális- kap­csolataik nem fejlődtek olyan mértékben, mint ahogyan szovjet részről óhajtják. A kapcsolatok!