Törekszik szobalány otthon liege


A Toldi költemények között a terjedelemben legnagyobb, de az elkészítésében legtovább tartó harmadik rész jelent meg időrendben legutoljára. Fiatalon, az első siker lázában fogott hozzá Arany és mint öreg ember fejezte be, törekszik szobalány otthon liege, lelki-testi bajokba zökkent élete alkonyatán. Harmínczegy éven át, tól ig hosszabb-rövidebb megszakításokkal folytonosan dolgozott rajta és folytonosan elégedetlenkedett vele.

törekszik szobalány otthon liege

Az első ének ben a Vakot Imre-féle Losonczi Phönixben2 jelent meg, a második ben a Szépirodalmi Figyelőben és a Koszorú S habár ezek nyomtatás alá adott, tehát a bevégzett- ség jellegével bíró dolgok voltak, még sem maradtak meg ebben a formájukban, hanem javítás, változtatás, revideálás alá kerültek.

Három kidolgozását ismerjük eddig Toldi Szerelmének, ez a három kidolgozás azonban visszatükrözi mindama lelki esemé­ nyeket, melyek az Arany életében tól ig végbementek. A fiatal kor vidám derűje és önbizalma öleli körül a Toldi Sze­ relme első próbáit, de már a szabadságharcz után megakad a munka, mind ritkábban tör fel benne Toldi és Piroska mély szerelmének örömzaja, később pedig bánatba ful, tragédiába csap át, mivelhogy a megálmodójuk lelkén is keresztül szántott az életnek egy pár apró tragédiája.

Esztegár László dolgozatának kiegészitéséül. Történeti és szépirodalmi emlékkönyv. Az iki háborúban földúlt és elpusztított Losoncz város némi fölsegélésére. Kiadja és szerkeszti: Vahot Imre, I. Pest, Múzeumban éneknek indult költemény kialakulhatott két nemes lélek végzetes tragédiájává, közbe jött egy csomó gond, egy csomó szenvedés, fájdalom, családi bajok, anyagi nélkülözések s mindezek fölébe az a mindig kisértő kétség, hogy meddő munkára vállalkozott, mert ez a része a trilógiának indokolt legkevésbbé, mivel a mondai vonatkozások a Toldi életének épen eme szakánál hullottak ki a krónikások kezeiből.

Már pedig, ha nincs mondai vonatkozás, a mese szálait sincs mihez tapasztani és a cselekmény bárminő müvészkedésével halad előre a modern krónikás road online társkereső raffi- neriájának, költői hitelt, históriai illúziót még sem kelthet a dolog, hanem megmarad a raffmeria remekének, a költői virtuozitás mesterkedése gyanánt, a mi együtt véve is, külön is, mind szép dolog, de hol marad akkor az eposzi hitel.

Ez az a ggodalom felmerült Arany lelkében már akkor, mikor a Toldi Szerelme ügyében a Petőfi ismert ajánlása után első levelét április én megírta.

Csak az idevágó passzusait idézzük az érdekes levélnek, mely így hangzik: »A mi már most Toldi uram derekát illeti, tanácsodat köszönettel veszem s meg­ próbálok eszmélkedni fölötte. Annyi világos, hogy onnan nem oly könynyü beszélymesét venni. Törekszik szobalány otthon liege, én nem tulajdon érte­ lemben vett eposzt, hanem ügynevezett költői beszélyt írok, melynek cselekvényfolyama szerintem drámai.

Dráma a fellépés, drámai, sőt sokat mondok, tragikus a lelépés ; ezekből lehetett drámai törekszik szobalány otthon liege beszélyt ütni össze, de mit vegyek az élet köze­ péről, hogy drámai legyen!

Költsék, azt mondod. Majd meglátom. Meglátom, tudok-e repülni az Illosvai Péter diák szárnyai nélkül. Ha lehet, teszem, de ha nem lehet, elhagyom, mert nálam főleg a compositióban van a poesis, ha t.

Ezek a »nagy és szép« adatok egyúttal az első forrásai Toldi Szerelmének. A Fessier históriájának 3-ik darabja, Horvát István Nagy Lajos védelméről szóló tanulmánya, a Tudománytár aktuális kötetei, La Bret Itália históriája, Székely István krakkói krónikája, továbbá mappák, apróbb jegyzések, miket Szilágyi István hamarjában Dr.

Bányai Elemértől 9 összegyűjtött és a még ezek után érkezendő felvilágosítások, — fődolog, hogy Arany fogjon munkába, mert a trilógiának ezt a részét is meg kell csinálnia.

Bewertungen

A sokféle adatoknak úgy mondja Arany nem veheti nagy hasznát, de azért Szilágyit is megnyugtatja. Megcsinálja fejből a költeményt, a kort pedig felfogja, úgy a hogy tudja a históriából. Egyebekben jelenti, hogy sietni akar, mert tart tőle, hogy különben beleun a nem kedve szerint induló munkába. A következő év derekán, júl. A középkori párbajok mechanizmusára való ada­ tokat most keresgéli, de a leányfiusításról már biztos és pozitiv útmutatással tud szolgálni. Meg is jelöli a helyeket.

Arany kény­ telen volt tehát dolgozni s hogy csakugyan dolgozott s nemcsak az első ének készítése vette igénybe idejét, az a levele is bizo­ nyítja, a mit Szilágyi Sándorhoz május 7-én írt, melyben azt adja tudtára, hogy minden idejét Toldi Szerelmének kidol­ gozására fordítja. Sőt Tóldy Ferenczczel azt is közli, hogy ápril havában már az ötödik énekig eljutott, de most félbe kell hagynia egy időre a munkát, míg kézhez nem kapja lllosvai Toldi­ jának teljes kiadását, mert az iki kiadásnak épen az Űj Magyar Múzeum állapította meg hiányos voltát.

A Tóldy Ferencz válasza annyiban jelentőséges, hogy figyelmébe ajánl Ismerősök az néhány epizódot, miközben a Losonczi Phönix-ben közzétett első énekre ezeket jegyzi meg: »A Losonczi Phönixben álló kezdet aggodtatna, hogy Toldi nagyon korán fogatik a törekszik szobalány otthon liege igába s ez által eleje vétetik számtalan érdekes szövődésnek, ha a kegyed találmányos elméjében nem kellene bíznom, hogy így is fentar- tani és lépcsőnként nevelni.

Toldy Ferencznek ezzel a közbeszólásával Arany meglátta ugyan a két főalak viszonyának körvonalait, de újabb nehézség állván útjába, a munkát is megakasztotta egy időre. Az az öt ének, melyről azt mondta, hogy készen van, nyilván semmit sem ér most az ő szempontjából, más nyomon kell immár elindulnia és a fonalat újra felvennie. Csakhogy kérdés, vájjon nem hiábavaló munka-e ez.

Lévay »Józsep«-nek szóló máj. Múzeumban Arany újra kezdődő aggodalmait. Ámde minél aggodalmasabban viselkedik Arany, annál biztatóbban és követelőbben iparkodnak behajtani rajta írók és hírlapok ezt a tartozását. Mert nemzeti tartozásnak Ítélik a Toldi Szerelme mielőbbi törekszik szobalány otthon liege s hogy az önbizalom visszaszálljon újra szívébe, Toldy a legtulzóbb nyájaskodástól sem riad vissza. Ne legyen kegyed édes barátom, mostoha e gyönyörű gyer­ meke iránt.

törekszik szobalány otthon liege

Az megérdemli osztatlan gondjait, míg szárnyra kel­ törekszik szobalány otthon liege. De értesült Tompa is az Arany kedvetlen magatartásáról, tehát ő is izgatni próbálja: » Igazán én is féltelek egy kicsit, nem mintha erő­ det nem ismerném, de mert körülményeidet ismerem, valamint azon kóranyagnak, mely e részben kínoz, restté tesz, én is nagy mértékben birtokában vagyok.

De azért mégis hiszem, hogy addig- addig fohászkodol neki, míg végre bevégzed. Ugy légyen! Bányai Elemértől 11 nosan és ünnepélyesen.

Toldi Estéje megjelenése alkalmából írott ismertetését ugyanis e szavakkal zárja be: »És most nincs egyéb hátra, minthogy felszólítsuk a költőt, miként irodalmunkat »Toldi« harmadik, s illetőleg második részével is, — mely a hőst férfi korában tünteti fel, — mielőbb megörvendeztesse. Sem hátra, sem előre nem tud menni Arany.

Pedig napokon át koholja a terveket, míg utoljára gondban elvész. Ekkor már nagykörösi professz jrsága is kötve tartja. Mert könnyű dolog ám pattogtatni a hexa­ metereket, de magát és a publikumot a költőnek hat századdal hátravinni, az már nem olyan könnyű feladat.

Uploaded by

Toldi Szerelme lassú készülésének okát különben így magyarázza : »Hol az anyag? Köszönöm szépen.

  1. Társkeresö eger
  2. Az Ardennes-eket járva nem egy, de ezer erdőt fedezünk fel.

Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik. Nem tudom, benn van-e az aesthetica szótárában e terminus: »eposzi hitel«, de én annyira érzem ennek hatalmát, hogy történeti vagy mondai alap nélkül nem vagyok képes alakítani ; talán nincs inventióm, phantasiám: elég az hozzá, hogy nekem, ha építeni akarok, tégla kell és mész.

Ezért pihen oly hosszasan Toldi II. Múzeumban tének ezt a keserű epizódját és indokolni iparkodik álláspont­ ját. Legfőbb akadály, mi e tekintetben reám súlyosul az, hogy a Toldi monda két darabban már szinte ki van merítve; én pedig az eposzt mondára, a nép tudalmában is élő mondára szeretem alapítani, a légből kapott eposzok iránt ellenszenvvel viseltetem, hiányozván azokból, mii én eposzi hitel­ nek nevezek.

törekszik szobalány otthon liege

Le fogom küzdhetni ez akadályt, még nem tudom. A tervet azért nem adta fel végleg sohasem. A sajtó és az írók körében a Toldi Szerelme iránt való érdeklődés azonban nem szűnt meg egy pillanatra sem s október havában a Hölgy­ futár 1 újra aktuálissá teszi egy kisebb közleménye kapcsán, a mely­ ben elmondja, hogy Toldi János helyett örömestebb adott volna hírt arról, hogy Arany Toldijának közép részét a közönség mielőbb olvashatni fogja, a következő évfolyamban2 pedig Arany pesti tartózkodását így hozza a közönség tudomására : »Irodalmunk büszkesége Arany János jelenleg körünkben mulat ; bár ha e rövid hirt még annyival toldhatnék meg, hogy Toldija közép részét közelebb adandja sajtó alá.

Toldy azonban nem nyugodott addig, mig a készen levő részeket fel nem olvasta neki. Meg volt elégedve velők és bíztatta Arany-t »erősen« aminek nem sok foganatja lett, mert 3 Hölgyfutár évf. Bányai Elemértől 13 Arany azt határozza, hogy nem »zeng« többé parasztoknak, szeptember én pedig azt írja Tompának, úgy látszik, végső elhatározással, hogy a Toldi hangját ki nem állhatja, ezért lehetet­ len tovább folytatnia.

Somlyóvölgy IV. rész

Csakhogy véletlenül Toldy Ferenc is értesül, mindjárt nagykörösi látogatása után, az Arany lemondó terveiről, tehát gyor­ san tollat ragad és újra hogyan kell flörtölni egy lány, mert a Toldi Szerelmének, törik-szakad, de meg kell lennie.

Költői fejlődése fészkében, sőt azon helyen, hol Toldi szülemlett meg, nem lehet, hogy lelke ismét költőileg ne hanguljon. Bár kegyed elvitte volna magával úgynevezett töredékeit, ott egy is, más is kinőhette volna magát a torso-ságból, kivált a Daliás Idoli, mik nem fekhetnének inkább szivemen, ha ennen lelkem eonceptiói volnának. Kedves barátom, a költészetet is mesterségkép kell űzni ; az ifjút törekszik szobalány otthon liege a lelkesedés, a férfiúval az akarat idézi elő.

Akarja kegyed s meglesz. Hiszen nemcsak magának tartozik azzal hanem édes mindnyájunknak. Ha törekszik szobalány otthon liege véleményemnek lehet némi súlya kegyed előtt, azon körülmény nem gátolná egy perczig sem a folytatásban, hogy a monda annyira hézagos. A költőnek joga van a monda szellemébe belekölteni a hézagokat a magáéból ; csak itt-ott fonja át amannak egy-egy szálacskájával : szívesen elhisszük neki, hogy a hagyomány­ ból merítette, mint magából.

A Toldi Szerel­ mével összefüggő irodalmi vonatkozások sorozatában ez a legutolsó azok között miket mi ismerünk.

Tizennégy éve immár, hogy foly­ tonosan sürget, követel Tompa, ausztrália ismerkedés egyszer tesz tehát kísérletet. Ha az első Toldit irtad volna csupán: nem lehetne semmi szó; de miután fejét és lábát birja: u A Toldi-trilógia eredeti kéziratai a M.

Múzeumban derekát is várja az irodalom.

Welcome to Scribd!

Rajta hát édes atyámfia, mert haj­ lik a nap! E vonatkozások tartalma elő­ ször is arról győz meg, hogy Toldi Szerelme elkészülését az Arany kortársai és a szabadságharc után való nemzedék nemzeti ügynek, az Arany költői becsülete kérdésének Ítélte. Ezért mindenki bele­ szól, buzdítólag, követelőleg, nyíltan vagy a hírlapi közlemények túlzásaival kényszerítve tartozása beváltására. És e nagy ember- apparatusnak mind nem sikerül a munka befejezését siettetnie.

Nem sikerül, mert nem lehet. Mert Arany aggódó elméjében ben és azután is ezek a visszatérő kérdések: hol van a monda, mi legyen az eposzi hitellel? A nyomtatásban megjelent három első éneket tehát elveti és félreteszi mindama kidolgozások­ kal, miket óta készített, más nyomon indulva velők és más fonalat szőve rajtuk keresztül.

Danubius Hotel Marina Bewertungen

Hány ilyen kidolgozást vagyis próbatervet készített aztán Arany Toldi Szerelméről, azt már nem tudjuk, de az bizonyos, hogy az Arany László által kiadott töredékeken kívül más próbák­ nak is kellett még lenniök, továbbá, hogy a Nemzeti Múzeum birtokában levő kézirat nem a végleges tervnek első dolgozása, hanem a már kidolgozott költeménynek egybevaló összesítése, mert csakis így érthetjük meg azt az Arany-nál meglepő dolgot, hogy e terjedelmes, legnagyobb kézirata aránylag nagyon csekély átalakításokat tükröztet vissza, holott a többi Toldi kéziratok vagy a Buda halála keresztül-kasul való huzgálásaikkal, átírásaikkal, betoldásaikkal mind jellemző és bizonyító példái az Arany alkotó módszerének.

E vélekedésünkben megerősít a M. Nemzeti Múzeum kézirattárának A Toldi Szerelme ama kéziratában, mely a Nemzeti Múzeum birtokában van, feltűnően csekély a javítás az Arany többi kézirataihoz viszonyítva. A javítások helyett annál Dr. Bányai Elemértől lo érdekesebbek a szöveg egyes helyeire beiktatott évszámok, melyek jelzik, hogy a költemény melyik részét mikor írta Arany.

E dátu­ mok összeállításából készen kapjuk a Toldi Szerelme harmincz éves vajúdása megható és érdekes történetét. Ezek a jegyzések a kézirat különböző helyein szétszórva, — egybefüggő összeállí­ tásban így következnek: I. Az es években.

A mi következik ben jött hozzá. Törekszik szobalány otthon liege 79 januárban folytattam. Hogy től kezdve mit végzett, hogyan s mikor, Toldi Szerelmével Arany, törekszik szobalány otthon liege imént való jegyzések megfelelő adatai feltárják. A mi eltérés az első kiadás és az utolsó szövegezésű kézirat között van, a párhuzamos 16 A Toldi-trilogia eredeti kéziratai a M.

Múzeumban közlések kétféle példáiból tűnik ki, a költemény külső történeté­ nek épen csak az utolsó, de legnevezetesebb mozzanatát kell itt még pár szóval megemlítenünk. A Kisfaludy Társaság november iki ülésén mutatta aztán be Gyulai Pál meglepetésül a három évtized óta várt költeményt s a gyűlés nyomban átalakult ünne­ pélyes üléssé, melyből minden más számot elhagytak, hogy a tisztelet és elismerés nagyságát külsőképen is kifejezésre juttas­ sák Arany munkájával szemben.

törekszik szobalány otthon liege

Knoll Károly kiadásában, Arany sajátja gyanánt jelent meg az első kiadás, melyből négy-öt nap múlva már egyetlen példányt sem lehetett kapni. A sajtóban, irodalomban újra a legünnepeltebb név Arany neve. Életének ugyanama eseményei újulnak meg, melyek első Toldija feltűnésével kisérték. Toldi Miklós harmadszor is éreztette karjának s lelkének roppant erejét a nemzeti karakterét veszteni kezdő nyolczvanas évek küszöbén.

Ez a nemes magyar erő csillogott fel még egyszer a Toldi Trilógia harmadik darab­ jában. Harminez év múltán, korralbajjal küzdve, törődött, agg.