Mivel egyetlen szabadság. Mire figyeljünk a nyári szabadságok közeledtével?


A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát — a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével — elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.

Hogyan vegyünk ki szabadságot – mindent a szabadságról és annak kiadásáról

Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. A szabadság kiadásának időpontját — a munkavállaló előzetes meghallgatásával — a munkáltató határozza meg.

társkereső teening 12- 18 ingyen

A munkáltató évente hét munkanap szabadságot — a munkaviszony első három hónapját kivéve — legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság igénybevétele előtt legalább 15 nappal be kell jelentenie. Kérek minden kollégát, hogy legkésőbb a nyári szünet igénybe vétele előtt szíveskedjék jelezni, ha a későbbi időszakban várhatóan igénybe kívánja venni e szabadság egy részét vagy egészét, hogy azt szabadságának ütemezésével biztosítani tudjuk!

lovers társkereső oldalak

Kérem, hogy az igényelt szabadság időpontját legalább nyolc nappal az igényelt szabadság kezdete előtt — a szokásos nyomtatványon — jelentsék be a kollégák, egyéb esetben a szabadságot a kért időpontban nem tudom biztosítani. Tájékoztatom a kollégákat, hogy terveink szerint a téli szünetben minden kolléga szabadságát fogja tölteni.

A téli szünetre azonban csak akkor jut szabadság, ha más időpontokban — a rendkívüli esetek kivételével — nem vesznek ki szabadságot! Aki a fenti időpontokon kívül szabadságot vesz igénybe, azzal számoljon, hogy a tanítási szünetek időszakában munkát kell végeznie! A gazdasági dolgozók, adminisztratív és technikai dolgozók szabadságolási rendjét a gazdaságvezető készíti el és mivel egyetlen szabadság az érintettekkel. A hét munkanap szabadság időpontjának meghatározásához való jog a Munka törvénykönyvében az alábbi szöveggel szerepel.

Fő navigáció

Ennek során a A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A munkavállalók hét munkanapra kiterjedő társkereső lengyelország igénybe vétele általános munkavállalói jog.

Ez a speciálisan pedagógusokra vonatkozó rendelkezés azonban semmiképpen nem jelenti a Mt. A következőkben értelmezzük a munkavállaló által meghatározható időpontban igénybe vehető hét nap szabadsággal kapcsolatos rendelkezések célját és alkalmazásának körülményeit!

Az évi hét munkanap szabadság időpontjának meghatározási lehetősége — mint a fentiekben láthattuk — minden munkavállalót megillet, így a pedagógusokat is.

Szigorú feltétele azonban az igénybe vételnek az, hogy azt a munkavállalónak legalább 15 nappal az igénybe vétel előtt be kell jelentenie a szabadság igénybe vételét.

A GAZDAGOK és a SZEGÉNYEK gondolkodása

Az esetleges viták elkerülése érdekében a bejelentést vagy inkább kérelmet írásban érdemes benyújtani a munkáltató számára. Milyen esetekben szokott szükségessé válni a munkavállaló számára a szóban forgó hét nap igénybe vétele? Gyakori eset, hogy fontos családi esemény miatt, más esetekben családtag betegsége miatt, sokszor családi utazás, nyaralás érdekében igénylik a munkavállalók a szokásostól eltérő időpontban a szabadságot.

Account Options

Az is egyre gyakrabban fordul elő, hogy a dolgozók iskolarendszerű tanulmányi kötelességeik, esetleges vizsgáik letétele és az azokra történő felkészülés érdekében veszik igénybe ezeket a napokat, hiszen A pedagógusokra vonatkozóan a fent ismertetett kormányrendelet meghatározza, hogy szabadságukat elsősorban a nyári szünetben kell kiadni, és az iskolai-óvodai munka szervezése szempontjából ez teljes mértékben érthető is.

Helytálló az a rendelkezés is, amely a nyári szünetben ki nem adható napokat az őszi, téli vagy a tavaszi szünetre rendeli átcsoportosítani. Fontos szabály az is, hogy ezt a hét napot legföljebb két részletben lehet igénybe venni. Ha például a pedagógus december elején nyújtja be az ezzel kapcsolatos igényét, akkor könnyen előfordulhat, hogy a munkáltató már nem tudja kiadni számára a kért szabadságot, mert a munkavállalónak már nincs elegendő szabadságnapja.

Az is mivel egyetlen szabadság elvárás a pedagógusokkal szemben, hogy a szeptember-decemberi időszak terhére igényelt napokat már a nyári szünet megkezdése előtt jelentsék be munkáltatójuknak, hogy a nyári időszakban kiadott egyetlen hozott neuwied és a munkavállaló nyári időszakban letöltendő munkanapjait ennek ismeretében tudják tervezni.

megismerni versek mondások

A pedagógusok munkáltatója az így igényelt szabadságnapok helyett a munkavállalót a nyári vagy éppen az őszi, téli vagy tavaszi szünet napjainak egy részében kötelezi munkavégzésre. Ez ugyanis szinte törvényszerű visszaélésekre vezet a pedagógusok között.

Gyermek ek utáni pótszabadság: a saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek után jár, a gyermek születésének évétől kezdve annak az évnek a végéig, amikor a gyermek a Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után — akire tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak — a pótszabadság fogyatékos gyermekenként további két nappal megnő.

A pedagógusoktól viszont morális alapon elvárható, hogy a szóban forgó hét napot vagy annak egy részét valóban csak akkor vegyék igénybe, ha másként nem oldható meg az életükben, családjukban jelentkező probléma. A szabadságolási terv elkészítése azért is fontos a munkavállalók számára, hogy az abban leírtak alapján tervezhetik meg családjuk nyaralását vagy a családi eseményeket. Ha pedig a szóban forgó, szabadságot igénylő esemény nem tervezhető a tanítási szünetek időtartamára, akkor a munkavállalónak minél korábban, lehetőleg a naptári év elején, de mindenképpen a nyári szünet kezdetéig jeleznie kell a hétnapos szabadság vagy annak egy részének igénybe vételi szándékát annak érdekében, hogy a munkáltató biztosítani tudja a szabadság kiadását.

cseh köztársaság társkereső oldal

A hétnapos szabadság igénybe vételének persze az a következménye, hogy a pedagógus számára a munkáltató valamely tanítási szünetben munkanapokat fog elrendelni. A praktikus kérdés ilyenkor az, hogy mit fog csinálni a pedagógus az akár üres iskolában vagy óvodában a tanítási szünet számára letöltendő mivel egyetlen szabadság. De ugyanez a probléma merül föl az iskolák többségében a június végi vagy augusztus végi időszakban, amikor a megoldandó operatív feladatok mennyisége rendszerint kevesebb, mint az egy-egy munkanapra jutó nyolcórányi munkaidő.

A következőkben ezért azzal foglalkozunk, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a pedagógusok az így elrendelt munkanapjaik egy részét vagy akár egészét főként az említett júniusi és augusztusi, vagy a tanítási szünetekre eső időszakban ne az iskolában vagy óvodában, hanem otthon töltsék munkavégzéssel.

Nyomtatás vagy megosztás

Ennek a munkavégzésnek a hatékonysága azonban — finoman szólva is — megkérdőjelezhető volt. A rendelkezés pontos szövege — amely A módosult jogszabály alapján tehát a munkáltatónak kell meghatároznia — a kollektív szerződésben, ennek hiányában munkáltatói utasítás formájában — hogy melyek azok mivel egyetlen szabadság munkaköri feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesíteni.

A racionális és tájékozott munkáltató kizárólag azokat a feladatokat jelölte meg döntésében kizárólag az intézményben ellátható feladatokként, amelyeket valóban nem lehet másként elvégezni: az órák megtartását, a helyettesítési feladatok ellátását, az értekezleteken való részvételt, a szülői értekezletek és fogadóórák megtartását, stb. Mindazokat a feladatokat azonban, amelyek az intézményen kívül is elvégezhetők, érdemes tételesen is ebbe a kategóriába sorolni.

Ilyen feladatok például a tanítási órákra és egyéb foglalkozásokra történő felkészülés, a dolgozatjavítás, a szülőkkel és tanulókkal való kapcsolattartás, digitális napló esetén a naplózással kapcsolatos feladatok ellátása, a pedagógus továbbképzéssel járó munkálatok elvégzése, továbbképzésen való részvétel, az intézményi dokumentumok készítése és korszerűsítése, az önértékeléssel kapcsolatos mivel egyetlen szabadság többsége, a minősítési eljárásra és tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülési feladatok, stb.

Valójában ebbe a csoportba sorolható tehát a pedagógusok által ellátandó feladatok döntő többsége.

társkereső oldalak analysis

A kora nyári, késő nyári időszakban vagy a tanítási szünetek idején jogszerűen úgy oldható meg a tényleges feladatvégzési kötelezettség nélküli meddő iskolában tartózkodás problémája, hogy a munkáltató egy vagy több napra olyan feladatokat ír elő a pedagógusok számára, amelyek az intézményen kívül is megoldhatók.

Ennél az intézkedésnél természetesen alapvető figyelemmel kell lenni a munkáltató korábbi döntésére, amelyben az intézményben, illetve az intézmények kívül ellátható feladatok körét meghatározta. Törvényesnek kell tehát tekintenünk a munkáltatónak azt az eljárását, amelyben egy vagy több napra olyan feladatokat ír elő pedagógusai vagy azok egy része számára, amelyek az intézményen kívül is elláthatók.

Kérjük, támogasson, hogy otthonába vihessük az értéket!

Így írásbeli vagy szóbeli utasítással feladatként lehet meghatározni a tanévzáró tanévnyitó értekezlet előkészítéséhez szükséges beszámolók munkatervek elkészítését, mivel egyetlen szabadság pedagógiai program módosításához szükséges dokumentáció elkészítését, a tanévet értékelő adatok, táblázatok, grafikonok elkészítését, a tanévzáró tanévnyitó ünnepséggel kapcsolatos előkészítő munkák elvégzését. De ide lehet sorolni a gyakornokok tevékenységének előkészítését vagy értékelését, a munkaközösség-vezetői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását, az intézményi mivel egyetlen szabadság feladatokkal kapcsolatos tevékenység feladatainak többségét, a minősítő vizsgára és minősítési eljárásra történő felkészülés feladatait és még számtalan más feladatot.

A munkáltatónak tehát törvényes lehetősége van arra, hogy kijelölje a pedagógusai számára azt, hogy az adott egy vagy több munkanapon mely feladatokat kell végrehajtaniuk napi nyolc óra munkaráfordítással. Ha ezek a feladatok mindegyike olyan, hogy azt nem feltétlenül az intézményben történő tartózkodással, hanem az intézményen kívül lehet ellátni, akkor az érintett pedagógusoknak az adott napokon nem kell a munkahelyükön tartózkodniuk, hanem az iskolán kívül láthatják el — napi nyolc órában — a feladataikat.

3 másodperc szabály flört

Ebben az esetben a pedagógusok — a jogszabályok maximális betartásával — munkanapjaikat töltik, de nem tartózkodnak az iskolában. Természetesen a munkáltatónak ebben az esetben nincs valódi lehetősége arra, hogy ellenőrizze beosztottjai napi munkavégzését, de valójában erre nincs is szükség, hiszen a rájuk kiszabott feladatok elvégzése a lényeges motívum és az egyetlen tényleges mérce.

A munkáltatónak tehát törvényes lehetősége van arra, hogy a pedagógusok az intézményen kívül történő munkavégzés elrendelésével teljesítsék bizonyos munkanapjaikat, és olyan feladatokat határozzon meg számukra, amelyek elvégzése látható és értékelhető, de nem határozza meg a feladat elvégzésének helyszínét.

Szabadságnapok száma

Azt javaslom tehát a pedagógusoknak, hogy vizsgálják meg, hogy A tankerületi munkáltatók kollektív szerződést kötöttek, amelyben utána lehet nézni, hogy mely feladatok végezhetők az iskolán kívül, és melyek azok, amelyeket kizárólag az intézményben történő tartózkodással lehet megoldani. Ha a tankerületek valamelyikének kollektív szerződésében nem szerepel ez a fontos motívum, erre feltétlenül hívjuk föl igazgatónk és a tankerület vezetőjének figyelmét.

Amennyiben a munkáltató ennek kötelező szabályozását nem végezte el, úgy mulasztásos jogszabálysértést követett el, amelyet minél előbb meg kell szüntetni — a pedagógusok és az egész dolgozói kollektíva érdekében.