Nürnberg hírek olvasás ismerősök


William L. Shirer Copyright Renewed ©by William L. Shirer Találkozó kabilok nők magyar fordítás alapja nürnberg hírek olvasás ismerősök mű első megjelenésének Shirer könyve a náci birodalom felemelkedéséről és bukásáról ben jelent meg először. Saját kiadás volt ez, csakúgy, mint a valószínűleg sokkal terjedelmesebb, a végleges szöveget tartalmazó as. Ε két dátum sokatmondó adat könyvének nagy erényei és kisebb-nagyobb fogyatkozásai szempontjából.

Szerző és mű érdeme azonban távolról sem merül ki e rekord felállításában, holott az sem csekélység, ha figyelembe vesszük a mérhetetlen iratanyagot, aminek átforgatásáról Shirer maga beszámol, és amiről minden hozzáértő tudja, hogy úgyszólván kimeríthetetlen. Előszavában megjegyzi: az iratok tanulmányozása közben mellbevágta az a felismerés, hogy a Németországban működő újságírók és diplomaták mily keveset tudtak valójában arról, ami a Harmadik Birodalom kirakata mögött lezajlott.

Ez a döbbenet azonban — többek között — vélhetően azzal a következménnyel is együtt jár szerzőnknél, hogy a német nép egészét nem helyezte vád alá mindazért, ami a náci kirakat mögött történt, mert megsejtette, hogy az átlag német sem volt jobban informálva a titkos eseményekről, folyamatokról, tervekről és technikákról, mint ő, akinek végül is főfoglalkozása volt, hogy információkat szerezzen.

Ez a felismerés és e sejtelem lehetővé teszi azt is, hogy Shirer emlékezzék olyan utcaképekre, amelyeket láthatott és jól meg is jegyzett. Ez nem adatott meg azoknak, akik a nácizmust kizárólag a levéltárak és könyvtárak mélyén tanulmányozhatták, és akiknél — ezért is — jóval könnyebben ment és megy is a teoretikus ítélkezés népek és népcsoportok felett.

Shirer tudta, hogy az egyszerű németek nem tolongtak az utcára zsidókat verni sem ban, sem novemberében, és látta, mily közömbösek maradtak a rajnai bevonulás idején.

János Sebők - Az Ítélet Napja - Nürnberg 1946 The Day of The Judgement - Nuremberg 1946

Shirernek valóban nem kellett a titkos hangulatjelentések feltárására várnia, hogy tudja: a náci rezsim kellemes oldalait — a munkanélküliség felszámolását, a látszólagos létbiztonság megteremtését, és főként a német nemzet becsületén ejtett foltok eltávolítását — az átlag német messzemenően megbecsülte és honorálta ugyan, ám ugyanakkor értetlenül vagy éppen elutasítóan állt szemben egy sor olyan jelenséggel, amely hitével, meggyőződésével, neveltetésével, szokásaival nem volt összhangba hozható.

Ε kettősséget — azt hiszem — csak olyan ember értheti meg, aki maga is élt egy kemény diktatúra körülményei között, márpedig Shirer, még ha saját bevallása szerint nagyon sok mindenről halvány fogalommal sem rendelkezett, mégis csak szemlélője volt jó ideig a náci diktatúrának. Az írói erények e csokrához hozzátartozik az is, hogy szerzőnk nem feledkezik meg a német ellenállásról, még ha az ellenállók körét viszonylag szűkre is szabja.

Az általa meglehetősen részletesen tárgyalt katonai-állami szervezkedésen kívül, mint ma már tudjuk, számos másféle — politikai, vallásos alapokon nyugvó, humanitárius — csoport is kísérletezett náciellenes meggyőződésének valamiféle érvényesítésével, ám e csoportok léte a Gestapo tevékenysége miatt szerfelett korlátozott keretekre szorult vissza, és tevékenységük időtartama is behatárolódott, mivel a félelmetes nagyságú és szervezett rendőri apparátus a spiclihálózat segítségével gyorsan a nyomukra bukkant.

  • Első randi hotel áramlat free
  • Látták: Átírás 1 XIX.
  • A sörcsarnokok politikai szerepe[ szerkesztés ] NSDAP-gyűlés a Bürgerbräukellerben A német nemzetiszocializmus korai története akár a müncheni sörözők jegyzéke alapján is áttekinthető.

A mély illegalitás miatt egyébként számos szervezetnek és cselekvési formának nem vagy alig maradt írott nyoma. Szerzőnknek határozottan megvannak a maga szolid preferenciái, de igencsak üdvös módon különbözik az alkalmi üdvtörténészektől, akik alig tudják leplezni, hogy történetírással voltaképpen azért foglalkoznak, hogy teret nyerjenek elfogultságaik kiélésére. Shirer egész személyiségében olyasfajta ember volt, aki nem hajlott meg semmiféle előítélet előtt.

A világ egyik legmozgékonyabb, széles körökben elismert újságírója éveken át csak tengette magát, nézetein azonban mit sem változtatott.

  • Ülés nő ingyenes hirdetést
  • Kalász Márton Tizedelőcédulák Az idős Kresz házaspár, Johann és Katharina Kresz, Stuttgarthoz közel, Hirschlandenben él, lányukkal és annak családjával együtt közös, tág, emeletes, gyönyörű családi házban.
  • Néhány percce!

Ezzel a személyiségi alkattal is összefüggésben áll, hogy Shirer elsősorban megérteni és megértetni akarja a történteket, ezért azután csak keveset teoretizál, ám annál nagyobb teret szentel a narrációnak: az események, a tárgyalások, a párbeszédek és monológok ismertetésének. Ε módszer kétségkívül nagyon kellemes az olvasónak, részben azért, mert lehetővé teszi, hogy maga is véleményt alkosson, részben azonban még akkor is, ha egyikük-másikuk inkább a történésre kíváncsi, mintsem a mélyebb összefüggésekre.

Választási eredmények. Idõsek napja. És voltak még harasztiak, lokálpatrióták oldal

A kötet Nürnberg hírek olvasás ismerősök életrajza, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt és a Harmadik Birodalom politikatörténete szempontjából szinte hiánytalan, és nagyjából ugyanez mondható a diplomáciatörténeti részekről is.

Ε téren is vannak ugyan új kutatási eredmények, amelyek a felsorolt tárgyköröket színezik, illetve új árnyalatokkal gazdagítják, az alapvető vonulatokon azonban nem sokat változtatnak. Mégis meg kell jegyeznünk, hogy az érzelmi elfogultságok ellen derekasan küzdve, szerzőnk egyszeregyszer mégis megkockáztat olyan értékelő megjegyzéseket, amelyek már annak idején is gyanúsnak kellett volna tűnjenek, ha alaposabban elgondolkodik felőlük.

Álljon itt erre egykét példa. Shirer sok más szerzővel együtt úgy véli, hogy márciusában, midőn a Wehrmacht megszállta a békeszerződés, valamint a locarnói szerződés által demilitarizált rajnai övezetet, és ezt nürnberg hírek olvasás ismerősök brit, valamint a francia kormány megtorlatlanul hagyta, a nyugati demokráciák maguk játszották el utolsó esélyüket.

Azt hiszi, hogy ellenállásuk és az annak következtében elszenvedett német kudarc Hitler és rendszere bukására vezetett volna.

Ε tétel más szerzők révén is untig ismert. A baj csak az, hogy alátámasztására hiányzik minden kézzelfogható érv és adat. Hitler készen állt ugyanis arra, hogy ellenállás esetén visszavonulást rendeljen el, és aki azt hiszi, hogy ez a náciként, nacionalistaként vagy egyszerűen nemzetileg gondolkodó német tömegek szemében őt, nem pedig a brit és francia vezetőket diszkreditálta volna, az vagy Hitlert, vagy a német hangulatot nem ismeri eléggé.

Müncheni sörpuccs

Elképzelhetetlen, hogy egy esetleges visszavonulás Németországban ban egyetlen wellness üdülés last minute vezetett volna, amiként az is, hogy Hitler, a náci vezérkar, vagy nürnberg hírek olvasás ismerősök a Wehrmacht vezető tiszti csoportja emiatt egyszer s mindenkorra lemondott volna expanzív terveiről.

Hitlert valóban megállítani már akkor is csak jelentős katonai fölény alapján és csak erőszakkal lehetett volna, amire azonban a francia hadsereg egyedül nem vállalkozhatott, adekvát angol illetve brit vagy birodalmi hadsereg viszont egyszerűen nem létezett.

nürnberg hírek olvasás ismerősök egyetlen rossz doberan

nürnberg hírek olvasás ismerősök A harmincas évek egész diplomáciatörténetével kapcsolatban szem előtt kell tartani még egy alapvetően fontos tényezőt. Hitler taktikai zsenialitása — többek között — abban állt, hogy a versailles-i békeszerződés revíziójának követelményével lépett fel, és ezáltal nem csak elkápráztatta a német tömegeket, de egyúttal a leggyengébb pontjukon kezdte ki a nyugati hatalmakat, mivel a béke előírásai a legtöbb vonatkozásban tulajdonképpen védhetetlenek voltak, és ezt a hatalmak vezető csoportjai maguk is elég jól tudták.

Még a francia politikusok is tisztában voltak azzal, hogy a teljes katonai egyenlőtlenség ezer fős német hadsereg kb. Miben állt tehát végül is e néhány év nagy drámája? Abban, hogy a náci Németország fedő nürnberg hírek olvasás ismerősök a revízió takarója alatt a nagyméretű expanzióra való felkészülést a legtöbben a legjobb esetben is csak sejtették, de csupán májusában győződtek meg róla, akkor, amikor a Wehrmacht első ízben indult olyan hódításra, amely a békerendszerrel, a Németországgal szemben elkövetett igazságtalanságokkal és az etnikai kérdéssel sem volt kapcsolatba hozható.

Természetesen ellene lehet ennek vetni, hogy azért akadt egy-két ember Európában, aki jóval előbb tisztába jött a veszélyekkel, ez azonban bármennyire igaz is, mégsem változtat azon, hogy a politikai világ legnagyobb része kezelhetőnek hitte a német problémát. Ez persze súlyos tévedés volt, az egész világ hatalmas árat fizetett érte, de ugyanakkor tény marad, méghozzá olyan tény, ami nélkül a harmincas évek története egészében véve, az Egyesült Királyság politikája pedig különösképpen nem érthető meg.

Sajnos az egész emberi történelem tele ismerje meg a fényképezőgép súlyos tévedésekkel, ami azonban nem jelenti, hogy a tévedők tudatosan és gonoszul csináltak volna rossz politikát.

Egy másik ítélkező sztereotípia is fellelhető Shirer könyvében.

Eszerint Lengyelország, pontosabban annak vezető politikai és katonai csoportjai önmaguk ítélték halálra az országot, részben azért, mert vakok maradtak a német veszéllyel szemben, részben pedig amiatt, hogy nem vették észre: amíg fennáll a danzigi korridor, Lengyelország nem lehet biztonságban. Nos, e tétel minden részében kételyeket vált ki.

  1. I am looking for egy nő házassága belgiumban
  2. 974 legjobb találkozó helyén
  3. Ingyenes társkereső i

Vannak ugyanis beszédes ellenpéldák arra nézve, hogy egy ország vezetőrétegének felismerése a veszedelem nagyságát illetően mit sem változtatott helyzetén és sorsán abban az esetben, ha Hitlernek, illetőleg a Wehrmachtnak valamilyen okból az útjába került.

Elég talán, ha e szempontból Csehszlovákia és Belgium esetére hivatkozunk. Belgium esete e szempontból még beszédesebb, minthogy ennek az országnak nem volt sem Szudéta-vidéke, sem danzigi korridorja, sem német kisebbsége; megtámadását és megszállását — csakúgy egyébként, mint Hollandiáét, Luxemburgét, Norvégiáét, Dániáét — kizárólag a Wehrmacht stratégiai szempontjai és Hitler területszerzési ambíciói indokolták.

Mindemellett arról sem illő megfeledkezni, hogy a danzigi kérdést végeredményben nem a lengyelek létesítették vagy erőszakolták ki.

nürnberg hírek olvasás ismerősök spiegelreflexkamera know

Wilson amerikai elnök, majd a győztes szövetséges hatalmak elhatározása ugyanis arra nézve, hogy az újra lábra állított Lengyelországot tengeri kijárathoz juttassák, a párizsi békekonferencia egyik dogmája lett, és ugyanez a nemzetközi szervezet dolgozta ki a megoldást is. A megoldás rossz volt, ez kétségtelen.

nürnberg hírek olvasás ismerősök szabad sajtó kék nyilvánosan őt keresik

Súlyos hiba volt, hogy miatta kislemez emsdetten mint 2 millió német került lengyel fennhatóság alá, ám e hibás lépésért a nagyhatalmak legalább annyira felelősek voltak, mint maguk a lengyelek. Az igazi probléma azonban nem is ebben rejlett.

nürnberg hírek olvasás ismerősök török férfi keres házasság

És nem is abban, hogy a lengyel kormány egyidejűen oroszellenes politikát folytatott, valamint, hogy eltávolodott a francia szövetségtől, — mint Shirer véli.